Διδακτικό και Συμβουλευτικό Έργο


 1. Σύνοψη
 2. Διδακτικό Έργο σε Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών
 3. Διδακτικό Έργο σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών
 4. Επίβλεψη Μεταδιδακτορικών Σπουδών
 5. Επίβλεψη Διδακτορικών Διατριβών και Συμμετοχή σε Συμβουλευτικές και Εξεταστικές Επιτροπές
 6. Επίβλεψη Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών και Συμμετοχή σε Τριμελής Επιτροπές
 7. Συμμετοχή σε Τριμελής Εισηγητικές Επιτροπές για την Εκλογή Μελών ΔΕΠ
 8. Συμμετοχή ως Μέλος Ειδικού Εκλεκτορικού Σώματος για την Εκλογή Μελών ΔΕΠ
 9. Εξωτερικός Εξεταστής


A. Σύνοψη


Διδακτικό έργο: Το διδακτικό του έργο περιλαμβάνει την αυτοδύναμη διδασκαλία μαθημάτων σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο καθώς και στην ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε προπτυχιακό επίπεδο σε περιοχές των Μαθηματικών, της Υπολογιστικής Νοημοσύνης και γενικότερα της Πληροφορικής. Στην πλειονότητα των μαθημάτων που έχει διδάξει έχει διαμορφώσει ή έχει συμβολή στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής ύλης. Για την πληρέστερη παροχή του εκπαιδευτικού του έργου έχει συγγράψει πανεπιστημιακές σημειώσεις και τέσσερα διδακτικά και εκπαιδευτικά συγγράμματα. Συνοπτικά η διδακτική του εμπειρία (περιλαμβανομένου και του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους 2018–2019) αποτελείται από:

 1. 4 ακαδημαϊκά έτη διδασκαλίας ως παροχή επικουρικού έργου σε προπτυχιακό επίπεδο 2 μαθημάτων,
 2. 34 ακαδημαϊκά έτη αυτοδύναμης διδασκαλίας σε προπτυχιακό επίπεδο (μετά από ανάθεση) 15 μαθημάτων σε προγράμματα προπτυχιακών σπουδών 4 τμημάτων με συνολική παροχή έργου 139 εξαμηνιαίων μαθημάτων,
 3. 25 ακαδημαϊκά έτη διδασκαλίας σε μεταπτυχιακό επίπεδο (μετά από ανάθεση) 16 μαθημάτων σε 3 προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών (στα οποία η παρεχόμενη διδασκαλία είναι αμισθί) 2 τμημάτων με συνολική παροχή έργου 101 εξαμηνιαίων μαθημάτων μεταξύ των οποίων 40 ήταν σε συνδιδασκαλία, 2 ως συντονιστής μαθήματος και 4 αφορούσαν μαθήματα μελέτης,
 4. 19 ακαδημαϊκά έτη εμπειρίας στην ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε προπτυχιακό επίπεδο σε προπτυχιακό επίπεδο. Έχει πιστοποιηθεί από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) με διά ζώσης διαδικασία, στα θεματικά αντικείμενα «Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση» και «Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών του ΕΑΠ». Επίσης είναι συγγραφέας τριών «Ανοικτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης» διδακτικών και εκπαιδευτικών συγγραμμάτων του ΕΑΠ και έχει διατελέσει κριτικός αναγνώστης σε δύο «Ανοικτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης» διδακτικών και εκπαιδευτικών συγγραμμάτων του ΕΑΠ.

Συμβουλευτικό έργο: Το συμβουλευτικό του έργο όπως αυτό αποτυπώνεται με την επίβλεψη και καθοδήγηση ερευνητών στις μεταδιδακτορικές σπουδές τους, διδακτορικών διατριβών μεταπτυχιακών φοιτητών και μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών καθώς και με τη συμμετοχή του ως μέλος τριμελών εισηγητικών επιτροπών ή ως μέλος ειδικού εκλεκτορικού σώματος για την εκλογή μελών Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) έχει ως εξής:

 1. έχει καθοδηγήσει και επιβλέψει 4 μεταδιδακτορικούς ερευνητές εκ των οποίων τρεις διατελούν Καθηγητές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και ένας διατελεί Αναπληρωτής Καθηγητής στην Ελλάδα,
 2. έχει καθοδηγήσει και επιβλέψει 11 διδακτορικές διατριβές που έχουν ολοκληρωθεί εκ των οποίων οκτώ από τους αντίστοιχους διδάκτορες διατελούν ή έχουν διατελέσει Καθηγητές, Αναπληρωτές Καθηγητές ή Λέκτορες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώ καθοδηγεί και επιβλέπει 5 διδακτορικές διατριβές οι οποίες είναι σε εξέλιξη,
 3. έχει διατελέσει ή διατελεί μέλος τριμελών συμβουλευτικών επιτροπών για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών σε 30 επιτροπές,
 4. έχει διατελέσει ή διατελεί μέλος επταμελών εξεταστικών επιτροπών διδακτορικών διατριβών σε 49 επιτροπές,
 5. έχει καθοδηγήσει και επιβλέψει 21 μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες ενώ καθοδηγεί και επιβλέπει 1 μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία η οποία είναι σε εξέλιξη,
 6. έχει διατελέσει μέλος τριμελών εξεταστικών επιτροπών μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών σε 57 επιτροπές,
 7. έχει συμμετοχή ως μέλος τριμελών εισηγητικών επιτροπών για την εκλογή μελών Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού σε 7 Ακαδημαϊκά Ιδρύματα,
 8. έχει συμμετοχή ως μέλος ειδικού εκλεκτορικού σώματος για την εκλογή μελών Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού σε 16 Ακαδημαϊκά Ιδρύματα,
 9. έχει διατελέσει εξωτερικός εξεταστής σε 5 Εθνικά και 10 Διεθνή Ακαδημαϊκά Ιδρύματα.B. Διδακτικό Έργο σε Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών


Το διδακτικό του έργο σε προπτυχιακό επίπεδο αφορά στη διδασκαλία σε προγράμματα προπτυχιακών σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών και του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστήμιου (ΕΑΠ). Συγκεκριμένα, τα ακαδημαϊκά έτη από το 1978–1979 έως το 1981–1982 παρείχε επικουρικό έργο στο τμήμα Μαθηματικών και από το ακαδημαϊκό έτος 1984–1985 έως το 2018–2019 παρέχει μετά από ανάθεση αυτοδύναμη διδασκαλία στους φοιτητές των τμημάτων Μαθηματικών, Βιολογίας, Γεωλογίας και Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Επίσης, από το ακαδημαϊκό έτος 2000–2001 έως το 2018–2019 παρέχει διδακτικό έργο σε προπτυχιακό επίπεδο στο ΕΑΠ. Συγκεκριμένα το διδακτικό του έργο σε προπτυχιακό επίπεδο (στο οποίο περιλαμβάνεται και το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2018–2019) έχει ως εξής:

 1. Τμήμα Μαθηματικών:
  1. Αριθμητική Ανάλυση   (4 ακαδημαϊκά έτη: από 1978–1979 έως 1981–1982 ως παροχή επικουρικού έργου).
  2. Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών   (4 ακαδημαϊκά έτη: από 1978–1979 έως 1981–1982 ως παροχή επικουρικού έργου).
  3. Αριθμητική Ανάλυση   (1 ακαδημαϊκό έτος: 1985–1986).
  4. Αριθμητική Ανάλυση Ι   (2 ακαδημαϊκά έτη: 1985–86, 2003–2004).
  5. Αριθμητική Ανάλυση ΙΙ   (14 ακαδημαϊκά έτη: 1985–1986 και από 2006–2007 έως 2018–2019).
  6. Αριθμητική Επίλυση Συνήθων Διαφορικών Εξισώσεων   (33 ακαδημαϊκά έτη: από 1984–1985 έως 1986–1987, από 1988–1989 έως 1990–1991 και από 1992–1993 έως 2018–2019).
  7. Αριθμητική Επίλυση Συστημάτων μη–Γραμμικών Αλγεβρικών και Υπερβατικών Εξισώσεων   (20 ακαδημαϊκά έτη: 1993–1994 έως 2012–2013).
  8. Αριθμητική Επίλυση Υπερβατικών Εξισώσεων   (6 ακαδημαϊκά έτη: από 2013–2014 έως 2018–2019).
  9. Διπλωματική Εργασία, (ετήσιο μάθημα)   (6 πρόσφατες ετήσιες προπτυχιακές διπλωματικές εργασίες των παρακάτω προπτυχιακών φοιτητών/τριών με τους αντίστοιχους τίτλους και ακαδημαϊκά έτη):
   1. κα. Δήμητρα Παπαχρήστου, «Τεχνικές εξόρυξης γνώσης—Μια προσέγγιση στο πρόβλημα της ταξινόμησης δεδομένων» (ακαδημαϊκό έτος 2012–2013).
   2. κα. Ιωάννα Σταμούλη, «Τεχνικές εξόρυξης γνώσης και προσέγγιση στο πρόβλημα της συσταδοποίησης» (ακαδημαϊκό έτος 2012–2013).
   3. κα. Ελένη Βλαχοπούλου, «Βελτιστοποίηση στην υπολογιστική νοημοσύνη και σύγχρονες εφαρμογές» (ακαδημαϊκό έτος 2015–2016).
   4. κα. Ειρήνη Κατέρη, «Εισαγωγή στην τεχνητή νοημοσύνη, νευρωνικά δίκτυα και σύγχρονες εφαρμογές» (ακαδημαϊκό έτος 2015–2016).
   5. κ. Χρήστος Α. Διδάχος, «Βασικές αρχές μηχανικής μάθησης και εισαγωγή στη βαθιά μάθηση» (ακαδημαϊκό έτος 2016–2017).
   6. κ. Παναγιώτης Ε. Παπαγιαννόπουλος, «Κβαντικοί υπολογισμοί και κβαντικοί υπολογιστές» (ακαδημαϊκό έτος 2016–2017).
  10. Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών   (1 ακαδημαϊκό έτος: 1996–1997).
  11. Μικροϋπολογιστές   (33 ακαδημαϊκά έτη: από 1984–1985 έως 1986–1987, από 1988–1989 έως 1990–1991 και από 1992–1993 έως 2018–2019).
 2. Τμήμα Βιολογίας:
  1. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές   (3 ακαδημαϊκά έτη: 1985–1986, 1986–1987, 1988–1989).
 3. Τμήμα Γεωλογίας:
  1. Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στις Γεωεπιστήμες Ι   (2 ακαδημαϊκά έτη: 1985–1986, 1986–1987).
  2. Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στις Γεωεπιστήμες ΙI   (2 ακαδημαϊκά έτη: 1985–1986, 1986–1987).
  3. Πληροφορική I   (2 ακαδημαϊκά έτη: 1991–1992, 1992–1993).
  4. Πληροφορική II   (1 ακαδημαϊκό έτος: 1992–1993).
 4. Τμήμα Φαρμακευτικής:
  1. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές   (7 ακαδημαϊκά έτη: από 1991–1992 έως 1997–1998).
 5. Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστήμιου:
  1. Μαθηματικά για Πληροφορική Ι   (19 ακαδημαϊκά έτη: από 2000–2001 έως 2018–2019). Το μάθημα είναι ετήσιο και περιλαμβάνει τα ακόλουθα γνωστικά aντικείμενα:
   1. Γραμμική Άλγεβρα,
   2. Λογισμός μιας Μεταβλητής και
   3. Πιθανότητες και Στατιστική.
 6. Άλλες Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες σε Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών
  1. Στην πλειονότητα των μαθημάτων που έχει διδάξει έχει διαμορφώσει ή έχει συμβολή στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής ύλης. Για την πληρέστερη παροχή του εκπαιδευτικού του έργου έχει συγγράψει πανεπιστημιακές σημειώσεις και τα ακόλουθα διδακτικά και εκπαιδευτικά συγγράμματα:
   1. Αριθμητική Ανάλυση: Εισαγωγή,
   2. Αριθμητική Ανάλυση: Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις,
   3. Αριθμητική Ανάλυση: Υπερβατικές Εξισώσεις και
   4. Μικροϋπολογιστές (με συν-συγγραφέα τον κ. Σ. Παπαδάκη).
  2. Έχει καθοδηγήσει και επιβλέψει στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών περισσότερες από είκοσι προπτυχιακές διπλωματικές εργασίες (παρελθόντων ετών) σε θέματα: Αριθμητικής Ανάλυσης, Αριθμητικής Επίλυσης Διαφορικών Εξισώσεων, Παράλληλων Αλγορίθμων, Εκπαίδευσης Νευρωνικών Δικτύων, Ανάλυσης Διαστημάτων, Γενετικών, Εξελικτικών και Διαφοροεξελικτικών Αλγορίθμων, Ευφυούς Νοημοσύνης, κ.α. καθώς και σε θέματα εφαρμογών των μικροϋπολογιστών όπως για παράδειγμα εφαρμογών στην Ιατρική και στην εκπαίδευση μειονεκτούντων ατόμων (τυφλών).

  3. Έχει προτείνει, οργανώσει και συντονίσει στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών τα ελεύθερα σεμιναριακά μαθήματα:
   1. Νευρωνικά Δίκτυα,
   2. Τεχνητή Νοημοσύνη—Αναπαράσταση Γνώσης και
   3. Κρυπτογραφία.
  4. Έχει συνεργαστεί κατά τα ακαδημαϊκά έτη από 2000–2001 έως 2018–2019 σαν σύμβουλος καθηγητής μέλος ΣΕΠ (Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό) με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) στην θεματική ενότητα Μαθηματικά για Πληροφορική I (Κωδικός Θεματικής Ενότητας ΠΛΗ-12) του προγράμματος σπουδών «Πληροφορική». Στην ίδια θεματική ενότητα το ακαδημαϊκό έτος 2016–2017 διετέλεσε και ως συντονιστής. Επίσης έχει πιστοποιηθεί από το ΕΑΠ με διά ζώσης διαδικασία, στα θεματικά αντικείμενα:
   1. «Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση» και
   2. «Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών του ΕΑΠ».
  5. Είναι συγγραφέας των παρακάτω διδακτικών και εκπαιδευτικών συγγραμμάτων «Ανοικτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης» που αφορούν στη θεματική ενότητα «Υπολογιστικά Μαθηματικά» (Κωδικός Θεματικής Ενότητας ΠΛΗ–46) του προγράμματος σπουδών «Πληροφορική» του ΕΑΠ:
   1. Αριθμητική Ανάλυση Ι,
   2. Αριθμητική Ανάλυση ΙΙ και
   3. Αριθμητική Επίλυση Συνήθων Διαφορικών Εξισώσεων.
  6. Έχει διατελέσει κριτικός αναγνώστης των ακόλουθων «Ανοικτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης» διδακτικών και εκπαιδευτικών συγγραμμάτων:
   1. Θεωρία Γράφων του συγγραφέα κ. Μ. Μαυρονικόλα και
   2. Υπολογιστικής Γεωμετρίας του συγγραφέα κ. Α. Τσακαλίδη.


C. Διδακτικό Έργο σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών


Το διδακτικό του έργο σε μεταπτυχιακό επίπεδο (στο οποίο περιλαμβάνεται και το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2018–2019) αφορά στη διδασκαλία σε τρία προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών στα οποία η παρεχόμενη διδασκαλία είναι αμισθί.

Συγκεκριμένα: a) από το ακαδημαϊκό έτος 1994–1995 έως και το 2018–2019 του έχει ανατεθεί η αυτοδύναμη διδασκαλία (ή συνδιδασκαλία) στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μαθηματικά και Σύγχρονες Εφαρμογές» του Τμήματος Μαθηματικών, b) από το ακαδημαϊκό έτος 1998–1999 έως και το 2018–2019 του έχει ανατεθεί η αυτοδύναμη διδασκαλία (συνδιδασκαλία ή συντονισμός μαθήματος) στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων» των Τμημάτων Μαθηματικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών και c) για το ακαδημαϊκό έτος 2018–2019 του έχει ανατεθεί η συνδιδασκαλία στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Υπολογιστική και Στατιστική Αναλυτική στην Επιστήμη των Δεδομένων» του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Αναλυτικότερα το διδακτικό του έργο σε μεταπτυχιακό επίπεδο (στο οποίο περιλαμβάνεται και το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2018–2019) έχει ως εξής:

 1. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μαθηματικά και Σύγχρονες Εφαρμογές» του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών:
  1. Αριθμητική Ανάλυση   (13 ακαδημαϊκά έτη: από 1994–1995 έως 2005–2006 και 2018–2019 καθώς και 1 ακαδημαϊκό έτος: 2017–2018 σε συνδιδασκαλία με τον κ. Κ. Ιορδανίδη).
  2. Αριθμητική Επίλυση Συνήθων Διαφορικών Εξισώσεων   (8 ακαδημαϊκά έτη: από 2000–2001 έως 2008–2009 και 9 ακαδημαϊκά έτη: από 2009–2010 έως 2017–2018 σε συνδιδασκαλία με το κ. Ε. Τζιρτζιλάκη).
  3. Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα   (1 ακαδημαϊκό έτος: 1999–2000 σε συνδιδασκαλία με τον κ. Γ. Μαγουλά).
  4. Υπολογιστική Νοημοσύνη   (5 ακαδημαϊκά έτη: από 2003–2004 έως 2007–2008).
 2. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων» του Τμήματος Μαθηματικών και του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών:
  1. Αριθμητική Ανάλυση   (14 ακαδημαϊκά έτη: από 1998–1999 έως 2013–2014).
  2. Αριθμητική Επίλυση Συνήθων Διαφορικών Εξισώσεων   (11 ακαδημαϊκά έτη: από 1998–1999 έως 2008–2009 και 6 ακαδημαϊκά έτη: από 2009–2010 έως 2014–2015 σε συνδιδασκαλία με τον κ. Ε. Τζιρτζιλάκη).
  3. Αριθμητικές Μέθοδοι και Υπολογιστικά Εργαλεία   (5 ακαδημαϊκά έτη: από 2014–2015 έως 2018–2019 σε συνδιδασκαλία με με την κα. Θ. Γράψα και τον κ. Ε. Γαλλόπουλο).
  4. Ειδικά Θέματα Αριθμητικής Ανάλυσης   (4 ακαδημαϊκά έτη: από 2014–2015 έως 2017–2018).
  5. Εργαστήριο σε Θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης   (2 ακαδημαϊκά έτη: από 1999–2000 έως 2000–2001 σε συνδιδασκαλία με τον κ. Σπ. Λυκοθανάση και τον κ. Γ. Μαγουλά).
  6. Εργαστήριο σε Θέματα Υπολογιστικής Νοημοσύνης   (6 ακαδημαϊκά έτη: από 2002–2003 έως 2007–2008 σε συνδιδασκαλία με τον κ. Β. Πλαγιανάκο).
  7. Μάθημα μελέτης σε Θέματα Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων   (2 ακαδημαϊκά έτη: από 2000–2001 έως 2001–2002).
  8. Μάθημα μελέτης σε Θέματα Εξόρυξης Δεδομένων   (2 ακαδημαϊκά έτη: από 2000–2001 έως 2001–2002).
  9. Μελέτη Περιπτώσεων στη Λήψη Αποφάσεων   (2 ακαδημαϊκά έτη: από 2006–2007 έως 2007–2008 ως συντονιστής μαθήματος).
  10. Νευρωνικά Δίκτυα—Αλγόριθμοι Τεχνητής Μάθησης   (3 ακαδημαϊκά έτη: από 1998–1999 έως 2000–2001 σε συνδιδασκαλία με τον κ. Σπ. Λυκοθανάση και τον κ. Γ. Μαγουλά).
  11. Υπολογιστική Νοημοσύνη I   (6 ακαδημαϊκά έτη: από 2002–2003 έως 2007–2008 σε συνδιδασκαλία με τον κ. Β. Πλαγιανάκο).
 3. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Υπολογιστική και Στατιστική Αναλυτική στην Επιστήμη των Δεδομένων» του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών:
  1. Φυσικοί Υπολογισμοί και Νευρωνικά Δίκτυα   (1 ακαδημαϊκό έτος: 2018–2019 σε συνδιδασκαλία με τον κ. Σ. Αδάμ).
 4. Άλλες Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:
  1. Στην πλειονότητα των μαθημάτων που έχει διδάξει έχει διαμορφώσει ή έχει συμβολή στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής ύλης.
  2. Έχει καθοδηγήσει και επιβλέψει στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών μεταπτυχιακά μαθήματα μελέτης.
  3. Έχει προτείνει, οργανώσει και συντονίσει στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών τη σειρά των σεμιναριακών μαθημάτων:
   1. Εισαγωγή στην Αποδοτική Αλγεβρική Γεωμετρία και
   2. Κρυπτογραφία και Κρυπτανάλυση.


D. Επίβλεψη Μεταδιδακτορικών Σπουδών


Έχει διατελέσει επιβλέπων για τις μεταδιδακτορικές σπουδές των παρακάτω διδακτόρων:

 1. Καθ. Γεωργίου Μαγουλά στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Για το σκοπό αυτό είχε χορηγηθεί στον κ. Μαγουλά, για το ακαδημαϊκό έτος 1999–2000, υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ). Από το 2000 έως το 2004 ο κ. Μαγουλάς διετέλεσε Lecturer και αργότερα Senior Lecturer στο Information Systems and Computing, Brunel University, England και από το 2004 έως το 2009 διετέλεσε Reader στο School of Computer Science and Information Systems, Birkbeck College, University of London, England και τώρα διατελεί Professor of Computer Science στο ίδιο τμήμα καθώς επίσης διατελεί Director of Teaching Quality και Co-Director of the Birkbeck Knowledge Lab.
 2. Καθ. Susumu Tanabé στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Για το σκοπό αυτό είχε χορηγηθεί στον κ. Tanabé, για το ακαδημαϊκό έτος 2003–2004, υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ). O κ. Tanabé το 2005 διετέλεσε Full Professor στο Department of Mathematics, Kumamoto University, Japan.
 3. Καθ. Βασιλείου Π. Πλαγιανάκου στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Για το σκοπό αυτό οι μεταδιδακτορικές σπουδές του κ. Πλαγιανάκου, ενισχύθηκαν οικονομικά για τα έτη 2003–2005 από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών στα πλαίσια του προγράμματος Βασικής Έρευνας Μεταδιδακτορικών Συνεργατών «Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή». Ο κ. Πλαγιανάκος τώρα διατελεί Καθηγητής και πρόεδρος του τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στην Βιοϊατρική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καθώς επίσης διατελεί Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική και Υπολογιστική Βιοϊατρική» της Σχολής Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Πρόσφατα επιλέχτηκε από την ηγεσία του υπουργείου Υγείας μετά την αξιολόγηση 13 υποψηφίων για να αναλάβει τη θέση του προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ).
 4. Αν. Καθ. Κωνσταντίνου Ε. Παρσόπουλου στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Για το σκοπό αυτό είχε χορηγηθεί στον κ. Παρσόπουλο, για το ακαδημαϊκό έτος 2007–2008, υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ). Ο κ. Παρσόπουλος τώρα διατελεί Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.


E. Επίβλεψη Διδακτορικών Διατριβών και Συμμετοχή σε Συμβουλευτικές και Εξεταστικές Επιτροπές

 1. Διδακτορικές διατριβές που έχουν ολοκληρωθεί (11 διατριβές)
 2. Έχει διατελέσει επιβλέπων καθηγητής για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής:

  1. της κας Θεοδούλας Ν. Γράψα η οποία ανακηρύχθηκε το 1990 διδάκτωρ του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών και τώρα διατελεί Αναπληρώτρια Καθηγήτρια και Διευθύντρια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Υπολογιστική και Στατιστική Αναλυτική στην Επιστήμη των Δεδομένων» στο ίδιο τμήμα. Ο τίτλος της διατριβής ήταν: «Νέες μέθοδοι επίλυσης συστημάτων μη γραμμικών αλγεβρικών ή/και υπερβατικών εξισώσεων»,
  2. του κ. Γεωργίου Σ. Ανδρουλάκη ο οποίος ανακηρύχθηκε το 1998 διδάκτωρ του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών και τώρα διατελεί Αναπληρωτής Καθηγητής και πρόεδρος του τμήματος στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών. Ο τίτλος της διατριβής ήταν: «Νέες αριθμητικές μέθοδοι για τη βελτιστοποίηση συναρτήσεων και την επίλυση υπερβατικών συστημάτων»,
  3. του κ.  Βασιλείου Π. Πλαγιανάκου ο οποίος ανακηρύχθηκε το 2003 διδάκτωρ του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών και τώρα διατελεί Καθηγητής και πρόεδρος του τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στην Βιοϊατρική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καθώς επίσης διατελεί Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Πληροφορική και Υπολογιστική Βιοϊατρική της Σχολής Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Πρόσφατα επιλέχτηκε από την ηγεσία του υπουργείου Υγείας μετά την αξιολόγηση 13 υποψηφίων για να αναλάβει τη θέση του προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ). Ο τίτλος της διατριβής ήταν: «Νέες μέθοδοι εκπαίδευσης τεχνητών νευρωνικών δικτύων, βελτιστοποίησης και εφαρμογές»,
  4. του κ.  Κωνσταντίνου Ε. Παρσόπουλου ο οποίος ανακηρύχθηκε το 2005 διδάκτωρ των Τμημάτων Μαθηματικών και Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων» του Πανεπιστημίου Πατρών και τώρα διατελεί Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ο τίτλος της διατριβής ήταν: «Αλγόριθμοι υπολογιστικής νοημοσύνης για αριθμητική βελτιστοποίηση»,
  5. του κ. Δημητρίου K. Τασουλή ο οποίος ανακηρύχθηκε το 2006 διδάκτωρ των Τμημάτων Μαθηματικών και Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων» του Πανεπιστημίου Πατρών. Διετέλεσε Λέκτορας στο Department of Mathematics του Imperial College London στο Λονδίνο της Αγγλίας και Senior Researcher στην Winton Capital Management στη Ζυρίχη της Ελβετίας. Ο τίτλος της διατριβής ήταν: «Νέοι αλγόριθμοι υπολογιστικής νοημοσύνης και ομαδοποίησης για την εξόρυξη πληροφορίας»,
  6. του κ. Νικολάου Γ. Παυλίδη ο οποίος ανακηρύχθηκε το 2008 διδάκτωρ των Τμημάτων Μαθηματικών και Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων» του Πανεπιστημίου Πατρών και τώρα διατελεί Senior Lecturer στο Department of Management Science του Lancaster University στο Lancaster της Αγγλίας. Ο τίτλος της διατριβής ήταν: «Υπολογιστική νοημοσύνη στην οικονομία και τη θεωρία παιγνίων»,
  7. του κ. Ιωάννη Γ. Πεταλά ο οποίος ο οποίος ανακηρύχθηκε το 2008 διδάκτωρ των Τμημάτων Μαθηματικών και Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων» του Πανεπιστημίου Πατρών. Διετέλεσε Επιστημονικός Συνεργάτης στο Τμήμα Εφαρμοσμένων Επιστημών του ΤΕΙ Χαλκίδας, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στο University of Wolverhampton στο Wolverhampton της Αγγλίας καθώς και ACE Consultant στην Symphony IRI Group, Market Research Company Information Resources Inc. (IRI) headquartered in Chicago, Illinois, των ΗΠΑ και τώρα διατελεί Data Scientist στη VIAVI Solutions, Newbury Business Park, στο Newbury της Αγγλίας. Ο τίτλος της διατριβής ήταν: «Μιμιδικοί και εξελικτικοί αλγόριθμοι στην αριθμητική βελτιστοποίηση και στη μη γραμμική δυναμική»,
  8. της κας Έλενας K. Λάσκαρη η οποία ανακηρύχθηκε το 2010 διδάκτωρ των Τμημάτων Μαθηματικών και Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων» του Πανεπιστημίου Πατρών και τώρα διατελεί Αναλύτρια Συστημάτων Πληροφορικής στη Διεύθυνση Μηχανογράφησης της Τειρεσίας Α.Ε. Ο τίτλος της διατριβής ήταν: «Κρυπτογραφία και κρυπτανάλυση με μεθόδους υπολογιστικής νοημοσύνης και υπολογιστικών μαθηματικών και εφαρμογές»,
  9. του κ. Μιχαήλ Γ. Επιτροπάκη ο οποίος ανακηρύχθηκε το 2013 διδάκτωρ των Τμημάτων Μαθηματικών και Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων» του Πανεπιστημίου Πατρών. Διετέλεσε Post-doctoral Research Assistant στο Department of Computing Science and Mathematics, School of Natural Sciences του University of Stirling στο Stirling της Σκωτίας και διατελεί Lecturer στο Foundations of Data Science at the Data Science Institute, και Department of Management Science, Lancaster University Management School του Lancaster University στο Lancaster της Αγγλίας. Ο τίτλος της διατριβής ήταν: «Ανάπτυξη και θεμελίωση νέων μεθόδων υπολογιστικής νοημοσύνης, ευφυούς βελτιστοποίησης και εφαρμογές» και ενισχύθηκε οικονομικά μέσω του προγράμματος «Ηράκλειτος ΙΙ» με διάρκεια υλοποίησης: 01/09/2010 έως 31/08/2013.
  10. του κ. Μάξιμου Α. Καλιακάτσου–Παπακώστα ο οποίος το 2014 διδάκτωρ του Τμήματος Μαθηματικών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μαθηματικά και Σύγχρονες Εφαρμογές» του Πανεπιστημίου Πατρών και τώρα διατελεί Μεταδιδακτορικός Eρευνητής στη Σχολή Μουσικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης και Πανεπιστημιακός Υπότροφος Ν. 4009/2011 [ΕΣΠΑ] στο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Ο τίτλος της διατριβής ήταν: «Μέθοδοι υπολογιστικής νοημοσύνης για αυτοματοποιημένη μουσική ανάλυση και σύνθεση».
  11. του κ. Σταύρου Π. Αδάμ ο οποίος ανακηρύχθηκε το 2016 διδάκτωρ του Τμήματος Μαθηματικών του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων» του Πανεπιστημίου Πατρών και τώρα διατελεί Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ο τίτλος της διατριβής ήταν: «Ανάπτυξη και θεμελίωση μεθόδων για αξιόπιστους νευρωνικούς υπολογισμούς».
 3. Διδακτορικές διατριβές σε εξέλιξη (5 διατριβές)
 4. Διατελεί επιβλέπων καθηγητής για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής των παρακάτω κ.κ. μεταπτυχιακών φοιτητών στα αντίστοιχα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών:

  1. Τμήμα Μαθηματικών στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Μαθηματικά και Σύγχρονες Εφαρμογές» του Πανεπιστημίου Πατρών:
   1. του κ. Σταμάτιου–Άγγελου Ν. Αλεξανδρόπουλου, στον οποίο έχει χορηγηθεί (μετά από υποβαλλόμενη πρόταση) υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), με χρονική διάρκεια υλοποίησης 36 μηνών από 09/12/2016 έως 08/12/2019 και με τομέα έρευνας: «Υπολογιστικά μαθηματικά και υπολογιστική νοημοσύνη»,
   2. του κ. Χρήστου Κ. Αριδά με τομέα έρευνας: «Ημι-εποπτευόμενες μέθοδοι στην υπολογιστική νοημοσύνη και μαθηματική μοντελοποίηση»,
   3. του κ. Εμμανουήλ Κ. Οικονομάκη με τομέα έρευνας: «Μέθοδοι και εφαρμογές υπολογιστικής νοημοσύνης»,
   4. της κας Δήμητρας–Νεφέλης Α. Ζώττου με τομέα έρευνας: «Θεωρία σταθερών σημείων και υπολογιστική νοημοσύνη».
  2. Τμήμα Μαθηματικών και Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής στο διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων» του Πανεπιστημίου Πατρών:
   1. του κ. Γεωργίου Σ. Τεμπονέρα με τομέα έρευνας: «Αξιόπιστες μέθοδοι υπολογιστικής νοημοσύνης».
 5. Μέλος τριμελών συμβουλευτικών επιτροπών διδακτορικών διατριβών (30 επιτροπές)
 6. Έχει διατελέσει ή διατελεί μέλος τριμελών συμβουλευτικών επιτροπών για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών των παρακάτω κ.κ. μεταπτυχιακών φοιτητών στα αντίστοιχα πανεπιστήμια και τμήματα (παρουσιαζόμενων με αλφαβητική σειρά):

  1. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (1):
   1. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (1):   [Ε.-Ν.Γ. Γρυλωνάκης].
  2. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (1):
   1. Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας (1):   [Π. Αμπατζόγλου].
  3. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (1):
   1. Τμήμα Πληροφορικής (1):   [Ι. Τσούλος].
  4. Πανεπιστήμιο Κρήτης (1):
   1. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (1):   [Δ.Β. Χατζή].
  5. Πανεπιστήμιο Πατρών (24):
   1. Τμήμα Γεωλογίας (1):   [Α. Λόης].
   2. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (1):   [Χ. Βουλγαρίδου].
   3. Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π. και Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Ε.Μ.Π.Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Βιοϊατρική Τεχνολογία (2):   [Liviu–Mihai Vladutu, Andrei Dragomir].
   4. Τμήμα Μαθηματικών (10):   [Γ. Μανουσάκης, Δ. Γιακοβής, Γ. Βάσσιου, Ε. Τζιρτζιλάκης, Σ. Κωτσιαντής, Χ. Αντωνακόπουλος, Α. Μάνος, Michael Kollmann, Ι.Ε. Λιβιέρης, Α. Ζάχος].
   5. Τμήμα Μαθηματικών και Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & ΠληροφορικήςΔιατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων (3):   [Β. Γεωργίου, Ε. Στεργίου, Α. Κλαμαργιάς].
   6. Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής (2):   [Λ. Σκάρλας, Δ. Ζεϊμπέκης].
   7. Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών (2):   [Α. Συνοδινός, Ν. Λαμπριανίδης].
   8. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών (1):   [Σ. Πυθαρούλη].
   9. Τμήμα Φυσικής (1):   [Φ. Οικονόμου].
   10. Τμήμα Φυσικής και στα Τμήματα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Βιολογίας και Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ηλεκτρονική και Επεξεργασία της Πληροφορίας (1):   [Ι. Μαραζιώτης].
  6. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (1):
   1. Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υπολογιστών (1):   [Ο. Κοσμάς].
  7. Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας (1):
   1. Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στην Βιοϊατρική (1):   [Ι. Κουτσούγκουλος].
 7. Μέλος επταμελών εξεταστικών επιτροπών διδακτορικών διατριβών (49 επιτροπές)
 8. Έχει διατελέσει ή διατελεί μέλος επταμελών εξεταστικών επιτροπών διδακτορικών διατριβών των παρακάτω κ.κ. μεταπτυχιακών φοιτητών στα αντίστοιχα πανεπιστήμια και τμήματα (παρουσιαζόμενων με αλφαβητική σειρά):

  1. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (1):
   1. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (1):   [Π. Κυζιρόπουλος].
  2. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (4):
   1. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (1):   [Ε. Βασιλείου].
   2. Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (2):   [Μ. Λουκά, Α.Ν. Καρασούλου].
   3. Τμήμα Φυσικής (1):   [Μ. Κατσανίκας].
  3. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (1):  
   1. Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Τομέας Μαθηματικών (1):   [Δ.Ε. Σίμος].
  4. Katholieke Universiteit Leuven, Belgium (1):  
   1. Department of Computer Science (1):   [P. Kravanja].
  5. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (1):  
   1. Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική (1):   [Σ.Κ. Τασουλής].
  6. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (1):  
   1. Τμήμα Πληροφορικής (1):   [Κ. Κωνσταντινόπουλος].
  7. Πανεπιστήμιο Κρήτης (2):  
   1. Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών (1):   [Ε. Χουρδάκης].
   2. Τμήμα Χημείας (1):   [Ρ. Προσμίτη].
  8. Πανεπιστήμιο Πατρών (35):  
   1. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (4):   [Bashar Abu Zarour, Α.Γ. Τσαγκάνος, Δ. Λαλούντας, Α. Φάσσας].
   2. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών (2):   [Γ. Μαγουλάς, Ε. Παπαγεωργίου].
   3. Τμήμα Ιατρικής (4):   [Σ. Μαυρουδή, Χ. Αργυρόπουλος, A. Kapela, Π. Μπουγιούκος].
   4. Τμήμα Μαθηματικών (11):   [Λ. Δρόσος, Κ. Δεσυνιώτης, Σ. Αλεξόπουλος, Α.Γ. Καραμπής, Β. Γερογιάννης, Δ. Σωτηρόπουλος, Α. Τριάντη, Ι. Θεοδώρου, Α. Κωστόπουλος, Γ. Κανελλόπουλος, Γ.-Χ. Δ. Νικολακάκου].
   5. Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής (8):   [Β. Βουτσινάς, Α. Αδαμόπουλος, Ε. Γεωργόπουλος, Γ. Μανιουδάκης, Γ.Ν. Μπεληγιάννης, Δ. Πρέντζας, Κ. Μπέκας, Ε. Κωνσταντίνου].
   6. Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών (2):   [Π. Ζαχαρία, Π. Σωτηρόπουλος].
   7. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών (1):   [Β.Α. Κοντογιάννη].
   8. Τμήμα Φυσικής (3):   [Σ. Ράπτης, Β. Χαρμπίλα, Γ. Σταματίου].
  9. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (2):  
   1. Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών (2):   [Ζ.Α. Αναστάσης, Θ.Ν. Μονοβασίλης].
  10. University of Pisa, Italy (1):  
   1. Department of Computer Science, Doctorate School of Informatics, External Examiner (1):   [A. Passaro].


F. Επίβλεψη Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών και Συμμετοχή σε Τριμελής Επιτροπές

 1. Διπλωματικές εργασίες που έχουν ολοκληρωθεί (21) ή είναι σε εξέλιξη (1)
 2. Έχει διατελέσει ή διατελεί επιβλέπων καθηγητής για την εκπόνηση μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών των παρακάτω κ.κ. μεταπτυχιακών φοιτητών (παρουσιαζόμενων με χρονολογική σειρά) στα αντίστοιχα τμήματα και προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών:

  1. Τμήμα Μαθηματικών στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Μαθηματικά και Σύγχρονες Εφαρμογές» του Πανεπιστημίου Πατρών:
   1. του κ. Αντωνίου Δημητριάδη (2002). Ο τίτλος της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ήταν: «Γενετικοί αλγόριθμοι και εξελικτικός προγραμματισμός σε προβλήματα βελτιστοποίησης και εκπαίδευσης τεχνητών νευρωνικών δικτύων»,
   2. του κ. Δημητρίου Α. Τσορτανίδη (2005). Ο τίτλος της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ήταν: «Αρχιτεκτονική και εκπαίδευση νευρωνικών δικτύων με γενετικούς αλγορίθμους στην πρόγνωση οικονομικών δεδομένων»,
   3. του κ. Στέφανου Κανδηλιώτη (2008). Ο τίτλος της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ήταν: «Υπολογιστική νοημοσύνη και ομαδοποίηση»,
   4. του κ. Εμμανουήλ Κ. Οικονομάκη (2009). Ο τίτλος της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ήταν: «Εξόρυξη γνώσης από δεδομένα»,
   5. του κ. Μάξιμου Α. Καλιακάτσου–Παπακώστα (2009). Ο τίτλος της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ήταν: «Τεχνητά νευρωνικά δίκτυα και εφαρμογές στη σύνθεση μουσικής και την αναγνώριση μουσικού συνθέτη»,
   6. της κας Ελένης Γολέμη (2010). Ο τίτλος της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ήταν: «Κρυπτογραφία και εξόρυξη δεδομένων»,
   7. του κ. Σταμάτιου–Άγγελου Ν. Αλεξανδρόπουλου (2016). Ο τίτλος της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ήταν: «Εξελικτικά τεχνητά νευρωνικά δίκτυα»,
   8. της κας Νικολίτσας E. Παπαδοπούλου. Ο τίτλος της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι: «Αριθμητικοί υπολογισμοί με άπειρους και απειροστικούς αριθμούς», (η διπλωματικής εργασία είναι σε εξέλιξη).
  2. Τμήμα Μαθηματικών και Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής στο διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων» του Πανεπιστημίου Πατρών:
   1. του κ. Κωνσταντίνου Ε. Παρσόπουλου (2000). Ο τίτλος της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ήταν: «Μέθοδοι ολικής βελτιστοποίησης για την εκπαίδευση νευρωνικών δικτύων»,
   2. του κ. Βασίλη Καλαντώνη (2001). Ο τίτλος της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ήταν: «Μέθοδος εύρεσης περιοδικών τροχιών δυναμικών συστημάτων βασισμένη στις επιφάνειες τομών Poincaré»,
   3. του κ. Αλέξανδρου Ψαριανoύ (2002). Ο τίτλος της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ήταν: «Ελλειπτική κρυπτογραφία»,
   4. της κας Έλενας K. Λάσκαρη (2003). Ο τίτλος της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ήταν: «Εξελικτικός υπολογισμός και βελτιστοποίηση»,
   5. του κ. Νικολάου Γ. Παυλίδη (2004). Ο τίτλος της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ήταν: «Σύγχρονες μέθοδοι υπολογιστικής νοημοσύνης στη θεωρία παιγνίων και στην οικονομία»,
   6. του κ. Ιωάννη Γ. Πεταλά (2004). Ο τίτλος της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ήταν: «Νέοι μιμιδικοί αλγόριθμοι με εφαρμογές στη βιοπληροφορική»,
   7. της κας Σοφίας Παγώνη (2007). Ο τίτλος της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ήταν: «Αλγόριθμος για την επίλυση του προβλήματος ελαχιστοποίησης του χρόνου ολοκλήρωσης δραστηριοτήτων»,
   8. της κας Αθηνάς Γεωργάνα (2008). Ο τίτλος της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ήταν: «Νευρωνικά δίκτυα: Αρχιτεκτονική και εφαρμογές»,
   9. του κ. Μιχαήλ Γ. Επιτροπάκη (2008). Ο τίτλος της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ήταν: «Εκπαίδευση τεχνητών νευρωνικών δικτύων με την χρήση εξελικτικών αλγορίθμων, σε σειριακά και κατανεμημένα συστήματα»,
   10. του κ. Βασιλείου Γαλάνη (2009). Ο τίτλος της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ήταν: «e–αξιολόγηση: Εφαρμογές της κρυπτογραφίας στην αξιολόγηση μέσω τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών»,
   11. του κ. Σωτήρη Κ. Τασουλή (2009). Ο τίτλος της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ήταν: «Ομαδοποίηση δεδομένων υψηλής διάστασης»,
   12. του κ. Γεωργίου Ι. Σαρρή (2012). Ο τίτλος της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ήταν: «Ομαδοποίηση δεδομένων και εφαρμογές»,
   13. της κας Αφροδίτης Ν. Βενέτη (2014). Ο τίτλος της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ήταν: «Η θραυσματική διάσταση ως μέτρο αξιολόγησης γεννητριών ψευδοτυχαίων αριθμών»,
   14. του κ. Γεωργίου Σ. Τεμπονέρα (2018). Ο τίτλος της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ήταν: «Τεχνητά νευρωνικά δίκτυα και εφαρμογές σε σύγχρονα προγραμματιστικά περιβάλλοντα».
 3. Μέλος τριμελών εξεταστικών επιτροπών μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών (57 επιτροπές)
 4. Έχει διατελέσει μέλος τριμελών εξεταστικών επιτροπών μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών των παρακάτω κ.κ. μεταπτυχιακών φοιτητών (παρουσιαζόμενων με αλφαβητική σειρά) στα αντίστοιχα πανεπιστήμια και τμήματα:

  1. Πανεπιστήμιο Πατρών (56):  
   1. Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π. και Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Ε.Μ.Π. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Βιοϊατρική Τεχνολογία: (2):   [Liviu–Mihai Vladutu, Andrei Dragomir].
   2. Τμήμα Μαθηματικών: (23):   [Γ. Βάσιου, Μ. Σχίζα, Χ. Τσατσούλης, Μ. Ξένος, Ι. Εξηνταρίδης, Ε. Τζιρτζιλάκης, Jeroen Bergamin, Ε. Τζανάκη, Κ.Ν. Σπέης, Σ.Β. Κωτσιαντής, Γ. Αντύπας, Χ. Αντωνόπουλος, Α. Μακρής, Θ.Θ. Βαρδαξής, Μ.Γ. Κατσής, Ε.–Ε. Αθανασοπούλου, Π. Γιαννόπουλος, Β. Σουλιώτη, Λ. Κωνσταντόπουλος, Χ. Κυριτσής, Σ. Κουτσοκέρας, Β.Α. Κρίθης, Β. Μαρκούτης].
   3. Τμήμα Μαθηματικών και Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & ΠληροφορικήςΔιατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων: (29):   [Γ. Τσιρογιάννης, Γ.Π. Αντωνόπουλος, Β. Σαλίχος, Δ. Ψευτογιάννη, Κ. Χαλκιόπουλος, Α.Δ. Καγιά, Δ. Τασουλής, Δ. Ματτέ, Α. Τσιμά, Χ. Τσαπέρα, Χ. Νικολαϊδη, Γ. Τόλιας, Ε.Ν. Μαλιχουτσάκη, Μ. Σιψά, Γ. Γκόγκας, Θ. Ζαχάρου, Ν. Καραγκούνης, Σ. Καζολέας, Δ. Πλώτα, Ε. Ντάρμα, Ν. Νικολοπούλου, Σ. Σουρλίγκα, Δ. Σταθοπούλου, Α. Αθανασόπουλος, Α.-Π.Κ. Ντοκομέ, Α.Δ. Τσιλιχρήστου, Μ. Τσιφτιλή, Α.-Μ.Χ. Φωτεινόπουλος, Α. Ανδρεοπούλου].
   4. Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής: (2):   [Ε. Κοκιοπούλου, Δ. Ζεϊμπέκης].
  2. University of Pretoria, South Africa (1):
   1. Department of Computer Science: (1):   [Clive Naicker].


G. Συμμετοχή σε Τριμελής Εισηγητικές Επιτροπές για την Εκλογή Μελών ΔΕΠ


Έχει διατελέσει ή διατελεί μέλος τριμελών εισηγητικών επιτροπών για την εκλογή μελών Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) στα παρακάτω Τμήματα 7 Ιδρυμάτων (παρουσιαζόμενων με αλφαβητική σειρά):

 1. Γενικό Τμήμα Μαθηματικών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Αθηνών, για την βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή.
 2. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για την βαθμίδα του Καθηγητή.
 3. Τμήμα Μαθηματικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για την βαθμίδα του Καθηγητή.
 4. Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών (για τις βαθμίδες, του Καθηγητή, Αναπληρωτή Καθηγητή, Επίκουρου Καθηγητή και Λέκτορα.
 5. Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, για την βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή.
 6. Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για την βαθμίδα του Καθηγητή.
 7. Τμήμα Φυσικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για την βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή.


H. Συμμετοχή ως Μέλος Ειδικού Εκλεκτορικού Σώματος για την Εκλογή Μελών ΔΕΠ


Έχει διατελέσει ή διατελεί μέλος ειδικού εκλεκτορικού σώματος για την πλήρωση ακαδημαϊκής θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) στα παρακάτω 16 Ακαδημαϊκά Ιδρύματα (παρουσιαζόμενων με αλφαβητική σειρά και ανά βαθμίδα):

 1. Στη βαθμίδα του Καθηγητή:
  1. στο Birkbeck College, University of London, United Kingdom (external specialist),
  2. στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης,
  3. στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο,
  4. στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο,
  5. στο Πανεπιστήμιο Κρήτης,
  6. στο Πανεπιστήμιο Πατρών,
  7. στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου,
  8. στο Πολυτεχνείο Κρήτης,
  9. στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων,
  10. στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων,
  11. στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Αθηνών.
 2. Στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή:
  1. στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο,
  2. στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου,
  3. στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,
  4. στο Πανεπιστήμιο Πατρών,
  5. στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου,
  6. στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων,
  7. στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων,
  8. στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Αθηνών.
 3. Στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή:
  1. στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
  2. στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
  3. στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο,
  4. στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο,
  5. στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,
  6. στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,
  7. στο Πανεπιστήμιο Πατρών,
  8. στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου,
  9. στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων,
 4. Στη βαθμίδα του Λέκτορα:
  1. στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο,
  2. στο Πανεπιστήμιο Πατρών.


I. Εξωτερικός Εξεταστής


Έχει διατελέσει εξωτερικός εξεταστής για τα παρακάτω 5 Εθνικά και 10 Διεθνή Ακαδημαϊκά Ιδρύματα (παρουσιαζόμενων με αλφαβητική σειρά):

 1. Εθνικά Ακαδημαϊκά Ιδρύματα:
  1. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Φυσικής, Θεσσαλονίκη.
  2. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Ιατρικής, Αλεξανδρούπολη.
  3. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Λαμία.
  4. Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων, Αγρίνιο.
  5. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πελοποννήσου, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας, Καλαμάτα.
 2. Διεθνή Ακαδημαϊκά Ιδρύματα:
  1. Brunel University, Department of Information Systems and Computing, Uxbridge, West London, United Kingdom.
  2. Gulf University for Science and Technology, College of Arts and Sciences, Department of Computer Science, Kuwait — Partner Institution: University of Missouri, St. Louis, MO, U.S.A.
  3. Imperial College London, Department of Mathematics, London, United Kingdom.
  4. Katholieke Universiteit Leuven, Department of Computer Science, Leuven, Belgium.
  5. Lancaster University, Department of Management Science, Lancaster, United Kingdom.
  6. Minufiya University, Department of Mathematics, Shibin El Kom, Egypt.
  7. University of London, Birkbeck College, Department of Computer Science and Information Systems, London, United Kingdom.
  8. University of Pisa, Department of Computer Science, Pisa, Italy.
  9. University of Pretoria, Department of Computer Science, Pretoria, South Africa.
  10. University of Surrey, Department of Computing, Guildford, Surrey, United Kingdom.