A. Γενικές Πληροφορίες του Μαθήματος «Διπλωματική Εργασία»


 1. Τίτλος και Εξάμηνο: «Διπλωματική Εργασία» — Προπτυχιακό Μάθημα 7ου και 8ου Εξάμηνου (Ετήσιο) για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019–2020.

 2. Κατηγοριοποίηση του Μαθήματος: Σύμφωνα με τον Οδηγό Προπτυχιακών Σπουδών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019–2020 για το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών το μάθημα θεωρείται Μάθημα ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ.

 3. Διδακτικές και Πιστωτικές Μονάδες ECTS: Το μάθημα αντιστοιχεί σε 8 Διδακτικές Μονάδες (ΔΜ) και σε 12 Πιστωτικές Μονάδες (ΠΜ) ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System—ECTS).

 4. Κωδικός του Μαθήματος: Ο κωδικός του μαθήματος είναι AL461 (σύμφωνα με τον Οδηγό Προπτυχιακών Σπουδών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019–2020).

 5. Υπεύθυνος του Μαθήματος: Μιχαήλ Ν. Βραχάτης,
  Ηλεκτρονική Διεύθυνση: vrahatis@math.upatras.gr,
  Γραφείο: B/M 241 [τηλ. 2610/99-7274]  &   Εργαστήριο: B/M 248 [τηλ. 2610/99-7248].

 6. Επιβλέπων: Μιχαήλ Ν. Βραχάτης,
  Ηλεκτρονική Διεύθυνση: vrahatis@math.upatras.gr,
  Γραφείο: B/M 241 [τηλ. 2610/99-7274]  &   Εργαστήριο: B/M 248 [τηλ. 2610/99-7248].

 7. Επιλογή Θέματος: Ο επιβλέπων προσφέρεται να δώσει, να καθοδηγήσει και να επιβλέψει διπλωματικές εργασίες στην ευρύτερη περιοχή της κατεύθυνσης «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ». Γενικά, το θέμα της εργασίας ορίζεται κατόπιν συνεργασίας μεταξύ του φοιτητή και του επιβλέποντα, είναι έργο του φοιτητή, αντικατοπτρίζει τις θεωρητικές και μεθοδολογικές του γνώσεις, καθώς και την ικανότητα συγγραφής και ολοκληρωμένης παρουσίασης ενός θέματος με βάση τις κοινά αποδεκτές αρχές που διέπουν την επιστήμη των μαθηματικών. Θεωρείται αυτονόητο ότι εκπονείται αποκλειστικά από τον φοιτητή σε συνεργασία με τον επιβλέποντα. Σύμφωνα με τον Οδηγό Προπτυχιακών Σπουδών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019–2020 η διαμεσολάβηση οποιουδήποτε τρίτου προσώπου στη διαδικασία αυτή, χωρίς την άδεια του επιβλέποντα, είναι επιλήψιμη, θεωρείται πλαγιαρισμός και τιμωρείται ως τέτοιος.

 8. Ανάθεση της Διπλωματικής Εργασίας: Η ανάθεση της Διπλωματικής Εργασίας αρχίζει με την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου εκάστου ακαδημαϊκού έτους. Οι φοιτητές, από την ημερομηνία αυτή, μπορούν να συζητήσουν περί του θέματος της εργασίας τους με μέλη ΔEΠ και, εφόσον υπάρξει συμφωνία, να καταθέσουν αμέσως υπογεγραμμένο το έντυπο εκπόνησης διπλωματικής εργασίας στη Γραμματεία του Τμήματος. Η ανάληψη της εποπτείας μιας διπλωματικής εργασίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του διδάσκοντος, ο οποίος κατά τη κρίση του, μπορεί να θέτει απαραίτητες προϋποθέσεις. Η εργασία, αν και μπορεί να εκπονείται σε δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα, υποχρεωτικά αυτά είναι το χειμερινό και το εαρινό εξάμηνο του ίδιου ακαδημαϊκού έτους.

 9. Εκπαιδευτικό Υλικό: Επειδή η συνεχής αναζήτηση και η έρευνα αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά ενός επιστήμονα, ενθαρρύνουμε και παροτρύνουμε τον εκπαιδευόμενο να εξοικειωθεί με την αναζήτηση και τον εντοπισμό εκπαιδευτικού υλικού που επιθυμεί το οποίο θα τον βοηθήσει στη μελέτη του. Έτσι, για το σκοπό αυτό, βοηθήματα, εκπαιδευτικό υλικό και διδακτικό υλικό του μαθήματος μπορούν να αναζητηθούν και να βρεθούν:
  1. Στην Open eClass—Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης του Τμήματος Μαθηματικών ή/και στην Open eClass—Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών οι οποίες είναι δυναμικές και δίνουν την δυνατότητα στο χρήστη εκπαιδευτικό να καταχωρεί εκπαιδευτικό υλικό. Επιπλέον, στους ιστότοπους αυτούς μπορούν να βρεθούν πληροφορίες που αφορούν στο μάθημα όπως ανακοινώσεις, σύνδεσμοι, ασκήσεις, σημειώσεις και παρουσιάσεις, λογισμικό, κτλ.
  2. Σε Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες. Αναφορικά με τις βιβλιοθήκες χαρακτηριστικά αναφέρουμε τη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου (Library of Congress—LOC). Η Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου αποτελεί μια ερευνητική βιβλιοθήκη που υπηρετεί επίσημα το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών και θεωρείται ως η εθνική βιβλιοθήκη των ΗΠΑ. Ιδρύθηκε στις 24 Απριλίου 1800 και θεωρείται ως η μεγαλύτερη βιβλιοθήκη στον κόσμο. Οι συλλογές της είναι παγκόσμιες και περιλαμβάνουν ερευνητικά υλικά από όλα τα μέρη του κόσμου και σε περισσότερες από 450 γλώσσες. Επίσης σημαντική βιβλιοθήκη θεωρείται και η Ευρωπαϊκή Βιβλιοθήκη (European Library) η οποία έχει σχεδιαστεί για να καλύπτει τις ανάγκες της ερευνητικής κοινότητας παγκοσμίως. Οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν και να επαναχρησιμοποιήσουν περισσότερα από 28 εκατομμύρια ψηφιακά είδη και περισσότερες από 175 εκατομμύρια βιβλιογραφικές εγγραφές. Η ηλεκτρονική πύλη της Ευρωπαϊκής Βιβλιοθήκης προσφέρει γρήγορη και εύκολη πρόσβαση στις συλλογές των 48 Εθνικών Βιβλιοθηκών της Ευρώπης και των κορυφαίων Ευρωπαϊκών ερευνητικών βιβλιοθηκών (48 National Libraries of Europe and leading European Research Libraries) μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται για τη χώρα μας η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας—ΕΒΕ (National Library of Greece—NLG) και η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης—ΒΚΠ του Πανεπιστήμιο Πατρών (Library & Information Center—LIC of the University of Patras).
  3. Σε ιστοσελίδες οι οποίες μπορούν να εντοπιστούν με διάφορες Μηχανές Αναζήτησης στο Διαδίκτυο χρησιμοποιώντας κατάλληλα ερωτήματα (queries), (π.χ. με την μηχανή αναζήτησης Google και ερωτήματα όπως α) αριθμητική ανάλυση αναζητούνται ιστοσελίδες που περιέχουν τις λέξεις «αριθμητική», «ανάλυση», β) "αριθμητική ανάλυση" αναζητούνται ιστοσελίδες που περιέχουν ακριβώς τη φράση «αριθμητική ανάλυση», γ) "αριθμητική ανάλυση" λογισμικό αναζητούνται ιστοσελίδες που περιέχουν ακριβώς τη φράση «αριθμητική ανάλυση» και τη λέξη «λογισμικό», δ) "αριθμητική ανάλυση"–σημειώσεις αναζητούνται ιστοσελίδες που περιέχουν ακριβώς τη φράση «αριθμητική ανάλυση» και αποκλείει τις ιστοσελίδες που ενώ περιέχουν τη φράση «αριθμητική ανάλυση» περιέχουν και τη λέξη «σημειώσεις», ε) "γραμμικά συστήματα" OR "μη–γραμμικά συστήματα" αναζητούνται ιστοσελίδες που περιέχουν ακριβώς τη φράση «γραμμικά συστήματα» ή τη φράση «μη–γραμμικά συστήματα» κτλ.).
  4. Από διάφορες Εγκυκλοπαίδειες Απευθείας Σύνδεσης, (online encyclopedias) προσβάσιμες στο διαδίκτυο (όπως για παράδειγμα τις Βικιπαίδεια, CodePedia, Encyclopedia of Mathematics, LivePedia, PlanetMath, Scholarpedia, Wikipedia κ.α.) ή ακόμη και από αντίστοιχους συνδέσμους όπως για παράδειγμα οι MathWorld, MERLOT, Open Textbook Catalog, Wikibooks.
  5. Από υλικό σε μορφή παρουσιάσεων με διαφάνειες το οποίο μπορεί να αντληθεί από διάφορους συνδέσμους όπως για παράδειγμα από το σύνδεσμο SlideFinder καθώς και από βιντεοσκοπημένες διαλέξεις όπως για παράδειγμα από το σύνδεσμο LearnersTV.
  6. Από διάφορους ιστότοπους στους οποίους υπάρχουν σύνδεσμοι Μαζικών Ανοικτών Απευθείας Σύνδεσης Μαθημάτων (Massive Open Online Courses—MOOC) (μια πλήρης λίστα υπάρχει στον ιστότοπο MOOC LIST) στους οποίους παρέχονται δωρεάν διαδικτυακά πανεπιστημιακά μαθήματα από διάφορα κορυφαία πανεπιστήμια όπως για παράδειγμα ενδεικτικά αναφέρουμε τους ιστότοπους: Academic Earth, Canvas Network, Coursera, edX, FutureLearn, iversity, Khan Academy, NovoEd, OpenLearning, Open2Study και Udacity. Επίσης αντίστοιχα μαθήματα μπορούν να βρεθούν σε διάφορους ιστότοπους όπως ενδεικτικά αναφέρουμε τους ιστότοπους Alison, FreeEdNet, Free IT Online Courses, Free Online Courses With Certificate, Google Developers Academy, Google Developers University Consortium, How-To Geek, Open Culture, OpenLearn, Open Online Courses, Open Yale Courses, Postgraduate Courses, Stanford Online και TopFreeClasses. Τα μαθήματα στους παραπάνω ιστότοπους παρέχονται σε διάφορες γλώσσες περιλαμβανόμενης και της Ελληνικής γλώσσας (για παράδειγμα βλ. Khan Academy Ελληνικά).
 10. Υποβολή, Παρουσίαση και Αξιολόγηση της Διπλωματικής Εργασίας: Σύμφωνα με τον Οδηγό Προπτυχιακών Σπουδών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019–2020 κατά την υποβολή της Διπλωματικής Εργασίας, ο φοιτητής υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση και γνωρίζει τις συνέπειες του νόμου και των οριζομένων στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πατρών για τα πνευματικά δικαιώματα. Το Τμήμα οφείλει να διασφαλίζει την ύπαρξη και τήρηση ενιαίων κριτηρίων βαθμολογίας και επιστημονικού επιπέδου των Διπλωματικών Εργασιών. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο:
  1. Ο επιβλέπων ανακοινώνει τη σύνθεση τριμελούς εξεταστικής επιτροπής για κάθε Διπλωματική Εργασία την οποία επιβλέπει με έγγραφό του στη ΓΣ. Στη συνέχεια, ο φοιτητής υποβάλλει ηλεκτρονικά την εργασία του στα μέλη της επιτροπής, αλλά και σε έντυπο αντίτυπο εάν αυτό ζητηθεί, προς ενημέρωση και σχολιασμό σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν την ημερομηνία της παρουσίασής της.
  2. Η παρουσίαση και αξιολόγηση της Διπλωματικής Εργασίας είναι δημόσια και διαρκεί προκαθορισμένο χρόνο. Μετά την παρουσίαση της εργασίας, τα μέλη της τριμελούς επιτροπής και το υπόλοιπο ακροατήριο υποβάλλουν ερωτήσεις επί θεμάτων που θίγει η εργασία στον φοιτητή. Μπορούν, ωστόσο, να τίθενται και ερωτήσεις επί βασικών πτυχών του ευρύτερου γνωστικού πεδίου στο οποίο εμπίπτει η Διπλωματική Εργασία. Η αξιολόγηση της Διπλωματικής Εργασίας γίνεται με βάση την πληρότητα του περιεχομένου της, τα πιθανά στοιχεία πρωτοτυπίας, το βαθμό ανταπόκρισης στις απαιτήσεις του θέματος και τις οδηγίες του επιβλέποντος, την αισθητική ποιότητα των παραδοτέων της εργασίας και την προφορική παρουσίαση και εξέταση. Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης, η εξεταστική επιτροπή συμπληρώνει και υπογράφει σχετικό έντυπο βαθμολογίας στο οποίο περιέχεται ένας κοινός βαθμός του μαθήματος «Διπλωματική Εργασία». Το πρακτικό εξέτασης κατατίθεται στη Γραμματεία με ευθύνη του επιβλέποντα μαζί με το βαθμολόγιο από την Ηλεκτρονική Γραμματεία.
  Μετά το πέρας της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου για το ακαδημαϊκό έτος της δήλωσης του μαθήματος «Διπλωματική Εργασία» και στην περίπτωση που η Διπλωματική Εργασία δεν έχει ολοκληρωθεί, ο φοιτητής, εάν επιθυμεί να συνεχίσει, υποχρεώνεται να υποβάλλει νέο έντυπο εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας (και φυσικά να δηλώσει εκ νέου το μάθημα), και όχι απαραίτητα με τον ίδιο επιβλέποντα. Ο επιβλέπων δεν δεσμεύεται για τη συνέχιση της εκπόνησης μιας Διπλωματικής Εργασίας από φοιτητή που καθυστερεί την εργασία του πέραν του ενός ακαδημαϊκού έτους (συμπεριλαμβανομένης της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου). Σε περίπτωση αλλαγής επιβλέποντα Διπλωματικής Εργασίας, το έντυπο εκπόνησης πρέπει να υπογράφεται και από τα δύο μέλη ΔΕΠ.