Διπλωματικές Εργασίες


Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

"Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων"Δείκτες αποτελεσματικότητας διαδικασιών στη βιομηχανική παραγωγή
Μαρία Παπανικολάου ΑΜ:120Διδιάστατες 'Copulas' με έμφαση σε Ασφαλιστικά Προβλήματα
Διονυσία Ντατσοπούλου ΑΜ:119


Προσεγγίσεις Ουρών Κατανομών και Εφαρμογές σε Θέματα Αξιοπιστίας
Χάρις Μιχαήλ ΑΜ:117