1. Μαθηματική Ανάλυση.   L. Brand.  Ελληνική Μαθηματική Εταιρία 1984

2. Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών. Β. Παπαντωνίου. Εκδόσεις Γαρταγάνη, Θεσσαλονίκη.1986

3. Διανυσματικό λογισμός. J. Marsden, A. Tromba.  Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης. Ηράκλειο 2008

1. Διανυσματική Ανάλυση.    Δ. Σουρλάς.   Φυσικό Τμήμα.       http://www.physics.upatras.gr/UploadedFiles/course_10_8178.pdf

 

Βιβλία με γενικότερο περιεχόμενο.

1. Itroduction to Real Analysis.  W. Trench.  http://ramanujan.math.trinity.edu/wtrench/misc/index.shtml   pdf