Η Αβδέλλα στις αρχές του 20ου αιώνα.

 

     

Η Αβδέλλα πριν τον                                Η Αβδέλλα μετά τον

εμπρησμό του 1905.                               εμπρησμό του 1905.

                                                                    Διακρίνεται ο Μίλτος

                                                                    Μανάκια που δείχνει το

                                                                    χωρίο.