Last update: 06/04/2005

 

 

 

 

 


Θέματα εξαμηνιαίων τεστ

 

 

Τεστ 1

 

Ε.Ε.Υ.- Τμήμα (a)

1ο Test

         

                                                                                                              10-11-04

 

1.         Να γραφούν οι ακέραιοι αριθμοί 0-12 σε φυσική κωδικοποίηση (8-4-2-1) και σε κώδικα Gray.

 

2.         Η πύλη XOR  (συγκριτής) με 4 εισόδους δημιουργείται με την σύνθεση:

 

 

 

 

βρεθεί ο πίνακας αληθείας της και να δοθεί ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί για να δημιουργηθεί το bit της περιττής ισοτιμίας, σε   αριθμητικό BCD κώδικα.

 

3.         Δώστε τον ορισμό της οικουμενικής πύλης και δείξτε ότι η πύλη NAND       είναι οικουμενική .

 

4.         Δώστε την πλήρη ψηφιακή διάταξη για την προσθαφαίρεση δύο τετραψηφίων δυαδικών αριθμών.  

 

5.         Δώστε ένα κωδικοποιητή (encoder) του οκταδικού συστήματος.  

 

6.         Δώστε τους πίνακες Karnaugh για τα εξαγόμενα του ψηφίου του αθροίσματος και του κρατουμένου ενός πλήρη αθροιστή. Τέλος δώστε την λογική συνάρτηση που κάθε εξαγόμενο ικανοποιεί. 

 

7.         Γράψτε ένα πρόγραμμα που να διαβάζει δύο ακέραιους και θετικούς       αριθμούς και να βρίσκει τον μέγιστο κοινό διαιρέτη του καθώς και το       ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο τους. Τέλος, να εκτυπώνει με κατάλληλη       επικεφαλίδα τους αριθμούς μαζί με τον Μ.Κ.Δ. και τοι Ε.Κ.Π. τους.

 


Τεστ 2

 

Ε.Ε.Υ.- Τμήμα (a)

2ο Test

         

09.12.2004

 

Ερώτημα 1ο

:

 

Δείξατε ότι το συμπλήρωμα του συμπληρώματος ενός ψηφίου ψk είναι το ψk.

 

Ερώτημα 2ο

:

Παραστήσατε τον αριθμό – 2004 στη μνήμη ενός Η.Υ. που χρησιμοποιεί το Π.Σ. 1 (Πρόσημο και συμπλήρωμα του 1).

 

Ερώτημα 3ο

:

Δώσατε την όλη διαδικασία (τρόπος απομνημόνευσης και εκτέλεση πράξεως) για την εύρεση του - 63 + 45 σε Η.Υ. με λέξη 1 byte και χρήση του Π.Σ. 2.

 

Ερώτημα 4ο

:

Σ’ έναν Η.Υ. με BCD αριθμητική (τετραψήφια), δώσατε τον τρόπο υπολογισμού της παράστασης: - 35 – 117.

 

Ερώτημα 5ο

:

Στον προηγούμενο Η.Υ. δώσατε τον τρόπο υπολογισμού του γινομένου: -28·15, σε BCD αριθμητική.

 

Ερώτημα 6ο

:

Σε αριθμητική κινητής υποδιαστολής (floating point), δώσατε τον τρόπο υπολογισμού του: (-0.1567*103) + (0.89*10-1).

 

Ερώτημα 7ο

:

Τι είναι μικροεντολή (Microinstruction), ποια είναι η δομή της και τι είναι μικροπρογραμματισμός (Microprogramming);

 

Ερώτημα 8ο

:

Ποιοί είναι οι κύκλοι μηχανής; Τί κάνει ο κάθε κύκλος; Ποιές είναι οι μικροεντολές που υλοποιούν τον κύκλο της ανάκλησης μιας εντολής, γλώσσας μηχανής;

 

Ερώτημα 9ο

:

Γράψτε ένα πρόγραμμα, σε όποια γλώσσα επιθυμείτε, που να διαβάζει τους συντελεστές των δύο πολυωνύμων:

 

και

 

και να υπολογίζει το πολυώνυμο γινόμενο και να τυπώνει τους συντελεστές του γινομένου με ανερχόμενο βαθμό.

 

Ερώτημα 10ο

:

Γράψτε ένα πρόγραμμα στη γλώσσα μηχανής Miracle (γλώσσα μηχανής), συμβολικά, έτσι ώστε να διαβάζει 100 ακέραιους αριθμούς, να βρίσκει τον μικρότερο εξ αυτών, που να τον δίδει στο μέσο εξόδου του υπολογιστή

 

(Χρονική διάρκεια test 60')

 


 

Τελικό Τέστ Εξαμήνου

 

Ε.Ε.Υ. – Τμήμα (α)

 

7.2.2005

 

Έξέταση Εξαμήνου

 

Θέμα 1.          (α) Να μετατραπεί ο αριθμός 1821.8 στο δεκαεξαδικό, στο οκταδικό και στο δυαδικό σύστημα αρίθμησης. Δώστε επίσης τη μορφή που θα έχει ο ακέραιος    -1821, σ’ έναν Η.Υ. με λέξη 4 bytes που αξιοποιεί το σύστημα ΠΣ2 (Πρόσημο και συμπλήρωμα του 2).

      (β) Δώσατε το πλήρες κύκλωμα προσθαφαίρεσης δύο δυαδικών αριθμών μήκους 1 byte.

 

Θέμα 2.          (α) Γράψτε ένα πρόγραμμα σε όποια γλώσσα επιθυμείτε για τον υπολογισμό και την εκτύπωση, με τον παρακάτω τρόπο, των εκατό (100) Πρώτων Αριθμών.

 

DEPARTMENT OF MATHEMATICS

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

FINDING THE FIRST ONE HUNDRED

       PRIME NUMBERS

*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+

   S/N       PRIME

 .---.---.---.---.---.

    1          2

2                                                3

3                                                5

.          .

.          .

.          .

Προσοχή: Η επιλογή της γλώσσας JAVA συνεπάγεται μία επιπλέον μονάδα.

 

                  (β) Δώσατε όλους τους τελεστές (αριθμητικούς, λογικούς, συγκριτικούς και εκχώρησης) της γλώσσας JAVA, καθώς και την ιεραρχία τους (σειρά προτεραιότητάς τους)

 

Θέμα 3.                       

(α) Τι είναι ο Μικροπρογραμματισμός και τί το Μικροπρόγραμμα; Σ’ ένα σύγχρονο Η.Υ. Τέλος, δώσατε για την ALU του διπλανού σχήματος, τον μικροκώδικα της εντολής για το 20-πλάσιο του περιεχομένου του καταγραφεά (register) Α.

 

 

      (β) Σ’ έναν οργανισμό με τμήμα Ερευνών, που σας έχουν προσλάβει για την Μαθηματική σας εξιδείκευση, έχουν ανάγκη να εκτελέσουν ένα μεγάλο αριθμό διαιρέσεων ζευγών ακεραίων αριθμών με πολύ μεγάλη ακρίβεια, των 30 δεκαδικών ψηφίων. Γράψατε ένα πρόγραμμα σε όποια γλώσσα επιθυμείτε, που να διαβάζει το πλήθος των ζευγών Ν και τα ζεύγη και στη συνέχεια να υπολογίζει το πηλίκο με ακρίβεια 30 δ.ψ. και να εκτυπώνει ένα πίνακα της μορφής:

 

    UNIVERSITY OF PATRAS

  DEPARTMENT OF MATHEMATICS

-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

   HIGH ACCURACY DIVISIONS

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

   PAIR OF INTEGERS  QUOTIENT

     I       J          Q

  -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

     10      3     3.3333333333...

    121     11    11.0000000000...

     .       .          .

     .       .          .

 

 

 

Λύσεις Θεμάτων

 

Τεστ 1

 

Ε.Ε.Υ.- Τμήμα (a)

1ο Test

         

                                                                                                              10-11-04

 

1.         Να γραφούν οι ακέραιοι αριθμοί 0-12 σε φυσική κωδικοποίηση (8-4-2-1) και σε κώδικα Gray.

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

 

 

0

1

2

3

4

5

6

Φ.Κ.

0000

0001

0010

0011

0100

0101

0110

Gray

0000

0001

0011

0010

0110

0111

0101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

8

9

10

11

12

 

Φ.Κ.

0111

1000

1001

1010

1011

1100

 

Gray

0100

1100

1101

1111

1110

1010

 

 

 

2.         Η πύλη XOR  (συγκριτής) με 4 εισόδους δημιουργείται με την σύνθεση:

 

 

 

 

βρεθεί ο πίνακας αληθείας της και να δοθεί ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί για να δημιουργηθεί το bit της περιττής ισοτιμίας, σε   αριθμητικό BCD κώδικα.

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

 

Ο πίνακας αληθείας της σύνθετης διάταξης είναι:

 

Α

Β

Γ

Δ

XOR

 

0

0

0

0

0

Τέλος, αφού έχουμε αριθμητικό BCD κώδικα θα έχουμε 4-bit πληροφορίες, που κάθε bit αποτελεί και μία είσοδο. Άρα, εάν αυτή περάσει από την 4-bit XOR, εφόσον έχει η πύλη έξοδο 1 όταν υπάρχει περιττό πλήθος bit 1, που σημαίνει ότι τότε το bit περιττής ισοδυναμίας πρέπει να είναι μηδέν. Κατά συνέπεια, θα πρέπει η έξοδος της XOR να περάσει από μία πύλη NOT. Το κύκλωμα του bit της περιττής ισοτιμίας είναι:

 

 

 

0

0

0

1

1

0

0

1

0

1

0

0

1

1

0

0

1

0

0

1

0

1

0

1

0

0

1

1

0

0

0

1

1

1

1

1

0

0

0

1

1

0

0

1

0

1

0

1

0

0

1

0

1

1

1

1

1

0

0

0

1

1

0

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

0

 

 

3.         Δώστε τον ορισμό της οικουμενικής πύλης και δείξτε ότι η πύλη NAND       είναι οικουμενική .

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

 

Οικουμενική είναι η πύλη εκείνη με την οποία μπορούμε να κατασκευάσουμε όλες τις άλλες, δηλαδή τις βασικές τρεις, NOT, AND και OR. Πράγματι έχουμε για NAND:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.         Δώστε την πλήρη ψηφιακή διάταξη για την προσθαφαίρεση δύο τετραψηφίων δυαδικών αριθμών.  

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

 

 

 

α3α2α1α0

+ β3β2β1β0

κ3σ3σ2σ1σ0

Εάν είναι πρόσθεση η NOT δίδει 1, οπότε η AND αφήνει να διέλθει το κ3, όπως πρέπει. Εάν είναι αφαίρεση η NOT απορρίπτει το κ3, όπως αναμένεται.

 

 

5.         Δώστε ένα κωδικοποιητή (encoder) του οκταδικού συστήματος.  

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

 

Ο οκταδικός θα είναι ο z2z1z0

 

 

6.         Δώστε τους πίνακες Karnaugh για τα εξαγόμενα του ψηφίου του αθροίσματος και του κρατουμένου ενός πλήρη αθροιστή. Τέλος δώστε την λογική συνάρτηση που κάθε εξαγόμενο ικανοποιεί.

 

 

y1

y2

κ1

Σ

κ0

(Σ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Κ0)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ε0

0

0

0

0

0

Ε1

0

0

1

1

0

Ε2

0

1

0

1

0

Ε3

0

1

1

0

1

Ε4

1

0

0

1

0

Ε5

1

0

1

0

1

Ε6

1

1

0

0

1

Ε7

1

1

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.         Γράψτε ένα πρόγραμμα που να διαβάζει δύο ακέραιους και θετικούς       αριθμούς και να βρίσκει τον μέγιστο κοινό διαιρέτη του καθώς και το       ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο τους. Τέλος, να εκτυπώνει με κατάλληλη       επικεφαλίδα τους αριθμούς μαζί με τον Μ.Κ.Δ. και τοι Ε.Κ.Π. τους.

 

 

 

ΚΑΛΗ    ΕΠΙΤΥΧΙΑ

 

 


 

Τεστ 2

 

Ε.Ε.Υ.- Τμήμα (a)

2ο Test

         

09.12.2004

 

Ερώτημα 1ο

:

 

Δείξατε ότι το συμπλήρωμα του συμπληρώματος ενός ψηφίου ψk είναι το ψk.

 

Απάντηση:

 

Από τον ορισμό του συμπληρώματος του ψηφίου ψk έχουμε (βλέπε σελ. 101 βιβλίου σας):

 (β η βάση του Αριθμ. Συστήμ.)

Άρα το συμπλήρωμα του συμπληρώματος θα είναι:

Ερώτημα 2ο

:

Παραστήσατε τον αριθμό – 2004 στη μνήμη ενός Η.Υ. που χρησιμοποιεί το Π.Σ. 1 (Πρόσημο και συμπλήρωμα του 1).

 

Απάντηση:

 

Κατ’ αρχή υπολογίζουμε τον 2004 στο δυαδικό σύστημα με το γνωστό πίνακα (βλέπε σελ. 82 βιβλίου σας)

 

0

1

3

7

15

31

62

125

250

501

1002

2004

1

1

1

1

1

0

1

0

1

0

0

2

 

δηλαδή:

 

                          θετικό πρόσημο

Για τη παράστασή του, στο ΠΣ1 απλώς αντιστρέφουμε τα bits:

Δηλαδή:

 

Ερώτημα 3ο

:

Δώσατε την όλη διαδικασία (τρόπος απομνημόνευσης και εκτέλεση πράξεως) για την εύρεση του - 63 + 45 σε Η.Υ. με λέξη 1 byte και χρήση του Π.Σ. 2.

 

Απάντηση:

 

Κατ’ αρχή υπολογίζουμε στο δυαδικό τους αριθμούς 63 και 45:

 

,

 

Άρα, στο ΠΣ2 θα έχουμε -63 = 11000000 + 1 και κατά συνέπεια:

 

 

                                                   αρνητικό

Ερώτημα 4ο

:

Σ’ έναν Η.Υ. με BCD αριθμητική (τετραψήφια), δώσατε τον τρόπο υπολογισμού της παράστασης: - 35 – 117.

 

Απάντηση:

 

Από τον ορισμό θα έχουμε:

-35

=

9965

(συμπλήρωμα του 0035)

à

1001

1001

0110

0101

-117

=

9883

(συμπλήρωμα του 0117)

à

1001

1000

1000

0011

άθροισμα:  19848 à – (0152) 

 

10010

10001

1110

1000

 

                  απορρίπτεται    αρνητικό

 

110

110

110

 

 

 

 

 

 

11000

1|0111

1|0100

1000

 

 

 

 

 

+1

+1

 

 

 

 

 

απορρίπτεται

ß

1|1001

1000

0100

1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

αρνητικό

συμπλήρωμα

-1

5

2

 

 

Ερώτημα 5ο

:

Στον προηγούμενο Η.Υ. δώσατε τον τρόπο υπολογισμού του γινομένου: -28·15, σε BCD αριθμητική.

 

Απάντηση:

 

Η BCD αριθμητική επεξεργάζεται τα πρόσημα κατ’ αρχή και μετά το . Άρα:

 

 

0010

1000

 

 

0001

0101

 

 

0010

1000

 

 

 0010    

 1000

 

 

 001010

 101000

à  η τροποποίηση

 

110

11100

 

 

10000

100|0000

 

+1

100

 

Μεταφορά κρατουμένου

0001

0100

0000

α' μερικό γινόμενο

0010

1000

 

β' μερικό γινόμενο

0011

1100

0000

 

 

+0110

 

Τροποποίηση

0011

1|0010

0000

 

+1

 

 

 

0100

0010

0000

 

4

2

0

Άρα έχουμε:

 

 

Ερώτημα 6ο

:

Σε αριθμητική κινητής υποδιαστολής (floating point), δώσατε τον τρόπο υπολογισμού του: (-0.1567*103) + (0.89*10-1).

 

Απάντηση:

 

Στην αριθμητική κινητής υποδιαστολής και για τις πράξεις της πρόσθεσης/αφαίρεσης, ο compiler κάνει ευθυγράμμιση επιπέδων

 

– 0.1567

*

103

=

– 0.1567

*

103

+0.89

*

10-1

=

+0.000089

*

103

 

 

 

 

– 0.156611

*

103

 

 

Ερώτημα 7ο

:

Τι είναι μικροεντολή (Microinstruction), ποια είναι η δομή της και τι είναι μικροπρογραμματισμός (Microprogramming);

 

Απάντηση:

 

Η μικροεντολή είναι η ελάχιστη εντολή που μπορεί να εκτελέσει ένας Η.Υ., που διαθέτει ROM ελέγχουσα μνήμη. Η δομή της μικροεντολής αποτελείται από 2 μέρη, το τμήμα της επόμενης για εκτέλεση μικροεντολής και το τμήμα των μεταφορών περιεχομένων registers (S.F. και T.F.) .

Μικροπρογραμματισμός είναι ο προγραμματισμός με μικροεντολές.

 

Ερώτημα 8ο

:

Ποιοί είναι οι κύκλοι μηχανής; Τί κάνει ο κάθε κύκλος; Ποιές είναι οι μικροεντολές που υλοποιούν τον κύκλο της ανάκλησης μιας εντολής, γλώσσας μηχανής;

 

Απάντηση:

 

Δύο είναι ο κύκλος μιας μηχανής. Ο κύκλος της ανάκλησης  και ο κύκλος της εκτέλεσης μιας εντολής. Ο πρώτος κύκλος ανακαλεί μια εντολή από τη μνήμη ενός Η.Υ. και την τοποθετεί στον κατάλληλο καταγραφέα CIR (για αποκωδικοποίηση)  ενώ ο δεύτερος την υλοποιεί. Οι μικροεντολές που ανακαλούν μια εντολή μηχανής είναι:

 

(όπου στον PC είχε τοποθετηθεί η διεύθυνση μνήμης στην οποία βρίσκεται αποθηκευμένη η εντολή

(Μετακίνηση της εντολής στον CIR)

(Για την μεταφορά της επόμενης εντολής)

 

 

Ερώτημα 9ο

:

Γράψτε ένα πρόγραμμα, σε όποια γλώσσα επιθυμείτε, που να διαβάζει τους συντελεστές των δύο πολυωνύμων:

 

και

 

και να υπολογίζει το πολυώνυμο γινόμενο και να τυπώνει τους συντελεστές του γινομένου με ανερχόμενο βαθμό.

 

Απάντηση:

 

PROGRAM PRODUCT

DIMENSION :: A(0:50), B(0:50), C(0:100)

READ *, N, M, (A(I), I=0,N), (B(I), I=0,M)

DO I = 0, N

DO J = 0, M

C(I+J)=C(I+J) + A(I)*B(J)

END DO

END DO

PRINT *, (I, C(I), I=0,N+M)

END PRODUCT

 

Ερώτημα 10ο

:

Γράψτε ένα πρόγραμμα στη γλώσσα μηχανής Miracle (γλώσσα μηχανής), συμβολικά, έτσι ώστε να διαβάζει 100 ακέραιους αριθμούς, να βρίσκει τον μικρότερο εξ αυτών, που να τον δίδει στο μέσο εξόδου του υπολογιστή

 

INA A  Αποθήκευση του Ν στη θέση 30

2  STA A 30

INA B  Αποθήκευση των αριθμών στις θέσεις 31 – 30 + Ν

4  STA B 30A

5  SUB B #1

6  BNZ A 3

SUB B 32A  Υποθέτω στη θέση 31 τον μικρότερο

8  BPL B 15

9  ADD B 32A

10 ADD A #1

11 SUB A 30

12 BPL 21  Τέλος της διαδικασίας. Ο συσ. Β έχει τον min

13 ADD A 30

14 JMP 7

15 LDA B 32A

16 ADD A #1

17 SUB A 30

18 BPL 21  Τέλος της διαδικασίας

19 ADD A 30

20 JMP 7

21 OUT B  Εξάγεται ο min

22 HLT

...

30 N

31

.

    αριθμοί

.

130

(Χρονική διάρκεια test 60')

 

ΚΑΛΗ    ΕΠΙΤΥΧΙΑ

 

 


 

Τελικό Τεστ Εξαμήνου

 

 

Ε.Ε.Υ. – Τμήμα (α)

 

7.2.2005

 

Έξέταση Εξαμήνου

 

Θέμα 1.          (α) Να μετατραπεί ο αριθμός 1821.8 στο δεκαεξαδικό, στο οκταδικό και στο δυαδικό σύστημα αρίθμησης. Δώστε επίσης τη μορφή που θα έχει ο ακέραιος    -1821, σ’ έναν Η.Υ. με λέξη 4 bytes που αξιοποιεί το σύστημα ΠΣ2 (Πρόσημο και συμπλήρωμα του 2).

 

Aπάντηση:

 

Το ακέραιο μέρος δίδει:

 

 

0

7

113

1821

 

7

1

13=D

16

 

Άρα

Το κλασματικό μέρος δίδει:

0.8

0.8

0.8

...

16

12=B

12=B

...

 

Τελικά έχουμε: .

 

Στο δυαδικό, κατά τα γνωστά, αναλύουμε το κάθε ψηφίο του Δεκαεξαδικού στο δυαδικό, οπότε έχουμε:

 

 

Για το οκταδικό παίρνουμε από την υποδιαστολή, δεξιά και αριστερά, τριψήφια τμήματα που τα γράφουμε στο οκταδικό. Άρα:

 

Τέλος, για την αποθήκευση του –1821 σε 4 bytes στο Π.Σ.2, θα έχουμε:

 

 

1ο byte

2ο byte

3ο byte

4ο byte

1111 1111

1111 1111

1111 1000

1110 0011

 

 

      (β) Δώσατε το πλήρες κύκλωμα προσθαφαίρεσης δύο δυαδικών αριθμών μήκους 1 byte.

 

Απάντηση:

 

Το κύκλωμα της προσθαφαίρεσης βρίσκεται στις σημειώσεις σας, της 2ης εβδομάδας (σελ. 14), που για την πλήρωση του απαιτείται η μικρή τροποποίηση του ψηφίου του κρατουμένου γ8 για την πράξη της πρόσθεσης, με τη χρήση μιας πύλης NAND. Έτσι, το πλήρες κύκλωμα θα είναι το:

 

 


 

 

α7 α6 α5 α4 α3 α2 α1 α0

 ± β7 β6 β5 β4 β3 β2 β1 β0

   r8 r7  r6 r5  r4  r3 r2  r1  r0

 

Το γ8 για την αφαίρεση, αφού το σήμα πράξεως είναι 1, στην πύλη AND θα φθάσει το σήμα 0, οπότε η AND εργάζεται ως διακόπτης και απορρίπτει την έξοδο από τον Π.Α. 7. Εξάλλου, εάν η πράξη είναι πρόσθεση, τότε στην AND φθάνει το σήμα 1, οπότε η έξοδος Π.Α. 7 απλώς διέρχεται της AND και αποτελεί το ψηφίο του κρατουμένου, όπως αναμένεται.

 

 

 

Θέμα 2.          (α) Γράψτε ένα πρόγραμμα σε όποια γλώσσα επιθυμείτε για τον υπολογισμό και την εκτύπωση, με τον παρακάτω τρόπο, των εκατό (100) Πρώτων Αριθμών.

 

DEPARTMENT OF MATHEMATICS

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

FINDING THE FIRST ONE HUNDRED

       PRIME NUMBERS

*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+

   S/N       PRIME

 .---.---.---.---.---.

    1          2

2                                                3

3                                                5

.          .

.          .

.          .

Προσοχή: Η επιλογή της γλώσσας JAVA συνεπάγεται μία επιπλέον μονάδα.

 

Απάντηση:

 

PROGRAM PRIMES

DIMENSION IP(100)

IP(1) = 2

IP(2) = 3

IP(3) = 5

J = 4

DO 10 I = 7, 2000, 2

DO K=2, J-1

IF (MOD(I,IP(K)) == 0) GO TO 10

END DO

IP(J) = I

J = J + 1

IF (J > 100) GO TO 15

10   CONTINUE

     PRINT 1

     PRINT 2

     PRINT 3

     PRINT 4

     PRINT 5

     PRINT 6

     PRINT 7

1    FORMAT (40X, ‘DEPARTMENT OF MATHEMATICS’)

2    FORMAT (40X, 13(‘*-’))

3    FORMAT (40X, ‘FINDING THE FIRST ONE HUNDRED’)

4    FORMAT (50X, ‘PRIME NUMBERS’)

5    FORMAT (40X, 13(‘*+’))

6    FORMAT (46X, ‘ S/N       PRIME ’)

7    FORMAT (40X, 6(‘.---’))

     PRINT 8 (I, P(I), I=1,100)

8    FORMAT ((41X, I3, 10X, I5)/)

     END PRIMES

 

                  (β) Δώσατε όλους τους τελεστές (αριθμητικούς, λογικούς, συγκριτικούς και εκχώρησης) της γλώσσας JAVA, καθώς και την ιεραρχία τους (σειρά προτεραιότητάς τους)

 

Απάντηση:

 

Βλέπε σημειώσεις 13ης εβδομάδας.

 

Θέμα 3.                       

(α) Τι είναι ο Μικροπρογραμματισμός και τί το Μικροπρόγραμμα; Σ’ ένα σύγχρονο Η.Υ. Τέλος, δώσατε για την ALU του διπλανού σχήματος, τον μικροκώδικα της εντολής για το 20-πλάσιο του περιεχομένου του καταγραφεά (register) Α.

 

 

 

Απάντηση:

 

Για τους ορισμούς βλέπε σημειώσεις 7ης εβδομάδας. Για τον μικροκώδικα της εντολής 20Α θα έχουμε τον πίνακα που ακολουθεί για τα σχετικά σήματα:

 

Μικροεντολές

Μεταφορών

S2

S1

E

Cp1

Cp2

Περιεχόμενα

Registers

A              B

1

0

-

0

1

A

A

0

1

0

1

0

2A

A

0

1

0

1

0

4A

A

0

1

1

1

0

5A

A

0

1

0

1

0

10A

A

0

1

0

1

0

20A

A

 

 

      (β) Σ’ έναν οργανισμό με τμήμα Ερευνών, που σας έχουν προσλάβει για την Μαθηματική σας εξιδείκευση, έχουν ανάγκη να εκτελέσουν ένα μεγάλο αριθμό διαιρέσεων ζευγών ακεραίων αριθμών με πολύ μεγάλη ακρίβεια, των 30 δεκαδικών ψηφίων. Γράψατε ένα πρόγραμμα σε όποια γλώσσα επιθυμείτε, που να διαβάζει το πλήθος των ζευγών Ν και τα ζεύγη και στη συνέχεια να υπολογίζει το πηλίκο με ακρίβεια 30 δ.ψ. και να εκτυπώνει ένα πίνακα της μορφής:

 

    UNIVERSITY OF PATRAS

  DEPARTMENT OF MATHEMATICS

-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

   HIGH ACCURACY DIVISIONS

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

   PAIR OF INTEGERS  QUOTIENT

     I       J          Q

  -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

     10      3     3.3333333333...

    121     11    11.0000000000...

     .       .          .

     .       .          .

 

Απάντηση:

 

(Βλέπε και Εργαστήριο 15)

 

            PROGRAM DIVISIONS

PRINT 1

     PRINT 2

     PRINT 3

     PRINT 4

     PRINT 5

     PRINT 6

     PRINT 7

     PRINT 8

READ *, N

DO I = 1, N

READ *, I, J

K = I/J

IR = I – (I/J)*J

DO M = 1, 30

IR = IR*10

IQ(M) = IR/J

IR = MOD(IR,J)

END DO

PRINT 5, I, J, K (IQ(M), M = 1, 30)

5    FORMAT (50X, I5, I10, I5, ‘.’, 30I1)

     END DO

     END DIVISIONS

 

(Βλέπε και εργαστήριο 24)