ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

                ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Διδακτική-Ερευνητική Δραστηριότητα

Κατά το χρονικό διάστημα 1981-1989, ως Επιστημονική Συνεργάτιδα του Τμήματος Μαθηματικών, δίδαξα φροντιστηριακά μαθήματα στο Τμήμα Φυσικής και στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών.  Μετά την ανακήρυξή μου ως Διδάκτωρ του Τμήματος Μαθηματικών (1989) έως και σήμερα, μου έχει ανατεθεί από το Τμήμα Μαθηματικών η διδασκαλία (αυτοδύναμη ή σε συνδιδασκαλία) στα κάτωθι μαθήματα:

 

Προπτυχιακά μαθήματα

Ειδικές Συναρτήσεις (Τμήμα Μαθηματικών)

Θεωρία Τελεστών (Τμήμα Μαθηματικών).

Ολοκληρωτικές Εξισώσεις (Τμήμα Μαθηματικών)

Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις Ι (Τμήμα Μαθηματικών).

Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις ΙΙ (Τμήμα Μαθηματικών).

Πραγματική Ανάλυση ΙΙ (Τμήμα Μαθηματικών)

Μαθηματικά Ι (Τμήμα Χημείας).

Μαθηματικά ΙΙ (Τμήμα Χημείας).

Γενικά Μαθηματικά Ι (Τμήμα Γεωλογίας).

Γενικά Μαθηματικά ΙΙ (Τμήμα Γεωλογίας).

 

Συμμετοχή στα ανοικτά μαθήματα του Πανεπιστημίου Πατρών

Συμμετέχω στα ανοικτά μαθήματα του Πανεπιστημίου Πατρών στην διεύθυνση eclass.upatras.gr, με δύο μαθήματα:      

Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις Ι (https:// eclass.upatras.gr/courses/MATH940)

Ειδικές Συναρτήσεις (https:// eclass.upatras.gr/courses/MATH938) .

 

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

Ειδικές Συναρτήσεις (Τμήμα Μαθηματικών) (πριν την ακαδημαϊκή χρονιά 2014-2015 είχε το όνομα: Ειδικές Συναρτήσεις και Ορθογώνια Πολυώνυμα )

Εφαρμοσμένη Ανάλυση Ι (Τμήμα Μαθηματικών)

Συναρτησιακή και Φασματική Ανάλυση (Τμήμα Μαθηματικών) (πριν την ακαδημαϊκή χρονιά 2014-2015 είχε το όνομα: Εφαρμοσμένη Ανάλυση ΙΙ)

Ποιοτική Θεωρία Διαφορικών Εξισώσεων (Τμήμα Μαθηματικών)

Βιομηχανικά Μαθηματικά Ι (Τμήμα Μαθηματικών)

Βιομηχανικά Μαθηματικά ΙΙ (Τμήμα Μαθηματικών).

 

Προπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες

 

Εχω επιβλέψει διπλωματικές εργασίες των κάτωθι προπτυχιακών φοιτητών/τριών του Τμήματος Μαθηματικών, με θέματα που αφορούν στις Διαφορικές Εξισώσεις:

 

Παπαδούρης Ιωάννης (1997), Ματσουκάρη Ιουλία (2004), Ιωακείμ Χριστιάνα (2005 ), Ρουστέμογλου Ηλίτσα (2006),  Ταβουλάρη Δέσποινα (2007), Δασκαλάκη Αγγελική (2008), Μαυρίδης Ανδρέας (2009),  Σούρλα Βασιλική (2010), Περδικάκη Αντωνία (2011), Αρβανίτης Μιχαήλ (2012), Μπρανίκας Παναγιώτης -Χρήστος (2012), Παπαδήμα Νίκη (2012) και Παπαϊωάννου Μαρία (2016).

 

 

Διπλωματικές Εργασίες για την απόκτηση ΜΔΕ στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

 

Ημουν επιβλέπουσα στην διπλωματική εργασία για απόκτηση ΜΔΕ στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά  των κάτωθι μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών του Τμήματος Μαθηματικών:

 

· Νικοπούλου Μαρία (2004), με θέμα: «Περί των associated ορθογωνίων πολυωνύμων».

· Κολοβός Κυριάκος (2005), με θέμα: «Συνεχή κλάσματα και ορθογώνια πολυώνυμα».

· Λόης Αθανάσιος (2006), με θέμα: «Συναρτήσεις Bessel και ορθογώνια πολυώνυμα με περισσότερες από μία μεταβλητές».

· Κωστόπουλος Δημήτριος (2007), με θέμα: «Κανόνας ολοκλήρωσης του Gauss και ορθογώνια πολυώνυμα».

· Δημαρέση Ελένη (2008), με θέμα: «Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις κλασματικής τάξης».

· Ρίζος Δημήτριος (2010), με θέμα: «Συναρτήσεις Mittag-Leffler».

· Μαυρίδης Ανδρέας (2012), με θέμα: «Ιδιότητες των Τροποποιημένων Συναρτήσεων Bessel».

· Σούρλα Βασιλική (2013), με θέμα:  «k– Γάμμα και k– Βήτα συναρτήσεις».

· Μολώνη Σοφία (2015), με θέμα: «Εφαρμογή του κλασματικού λογισμού στην φαρμακοκινητική».

· Παπαδήμα Νίκη (2015), με θέμα: «q-Γάμμα συναρτήσεις»

· Μπακάλη  Ελένη (2016) , με θέμα: «Γεωμετρικές ιδιότητες των γενικευμένων συναρτήσεων Bessel».

 

 

Ημουν μέλος της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής  για την απόκτηση ΜΔΕ στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά των κάτωθι μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών του Τμήματος Μαθηματικών:

 

Βλάχου Κυριακή (1997), Πετροπούλου Ευγενία (1999), Σταμπόλας Ιωάννης (1999), Κορμανιώτης Ευάγγελος (2006), Σπανού Χριστίνα (2008), Γκούστα Ζωή (2009),  Κρεμμύδας Ανδρέας (2010),  Ταβουλάρη Δέσποινα (2012), Δρούλια Σοφία (2012),  Καϊάφα Δήμητρα (2014), Σταμούλη Βασιλική (2014),  Σκλαβενίτη Σπυριδούλα (2015), Μπρανίκας Παναγιώτης –Χρήστος (2015) .

 

 

Μέλος  Επιτροπών για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος

 

1. Ημουν μέλος της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος των κάτωθι μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών του Τμήματος Μαθηματικών:  Κυριακή Βλάχου (2002) , Ευγενίας Πετροπούλου (2002) και Ιωάννη Σταμπόλα (2004).

2. Ημουν μέλος της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος των κάτωθι υποψηφίων διδακτόρων του Τμήματος Μαθηματικών: Ιωάννη Κούγια (1996), Δημήτριος Νομικός (2010), και του Γεώργιου Χατζαράκη (2011) (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων).

3. Ημουν εξωτερικός κριτής (Οκτώβριος 2011) της Διδακτορικής Διατριβής  του υποψηφίου Διδάκτορα Shahid Mubeen,  

        National College of Business Administration & Economics, Lahore. Ο τίτλος της Διατριβής ήταν “L^p-Boundedness of 

        Integral Operators involving generalized Hypergeometric Functions”.

4.     Ημουν εξωτερικός κριτής (Ιούνιος 2015) της Διδακτορικής Διατριβής  του υποψηφίου Διδάκτορα Abdur Rehman,  

        University of Sargodha, Pakistan. Ο τίτλος της Διατριβής ήταν: “Applications of some k-functions”.

 

 

Επιβλέπουσα Διδακτορικής Διατριβής

 

Από τον Ιανουάριο του 2011, είμαι επιβλέπουσα της Διδακτορικής Διατριβής του υποψηφίου διδάκτορα του Τμήματος Μαθηματικών κ. Δημητρίου Ρίζου.

 

Μέλος Επιστημονικών Περιοδικών

 

1. Είμαι στο Editorial Board των κάτωθι Επιστημονικών Περιοδικών:

· Journal of the Applied Mathematics, Statistics and Informatics, (JAMSI) (από το 2012)

· Nonlinear Dynamics and Systems Theory, (από το 2011).

 

 

2. Είμαι referee στα κάτωθι Επιστημονικά Περιοδικά:

· Bulletin of the Greek Mathematical society

· Analele Stiintifice ale Universitatii Ovidius, Seria Mathematica

· Archivum Mathematicum

· Mathematica Slovaca

· Applied Mathematics and Computation

· Journal of the Applied Mathematics, Statistics and Informatics, (JAMSI)

· Journal of Inequalities and Applications

· Journal of Mathematical Analysis and Applications

· Central European Journal of Mathematics

· Konuralp Journal of Mathematics

 

Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίων

 

Ημουν μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής των κάτωθι Συνεδρίων, που πραγματοποιήθηκαν στο Πανεπιστήμιο Πατρών:

· «4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Ανάλυσης», 23-24 Σεπτεμβρίου 1994, Τμήμα Μαθηματικών.

· “Fifth International Symposium on Orthogonal Polynomials, Special Functions and their Applications”, September 20-24, 1999, University of Patras, Greece.

· “International Conference on Differential , Difference Equations and their Applications”, July 1-5, 2002, University of Patras, Greece.

· «14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Ανάλυσης», 18-19 Μαΐου 2012, Τμήμα Μαθηματικών

· “International Conference on Differential Equations, Difference Equations and Special Functions”, September 3-7, 2012, University of Patras, Greece.

Διοργανώτρια των κάτωθι ημερίδων με θέμα «Διαφορικές Εξισώσεις και Εφαρμογές» στο Τμήμα Μαθηματικών:

· 1η ημερίδα, 20/02/2014

· 2η  ημερίδα,  27/09/2014

· 3η  ημερίδα, 03/10/2015

· 4η  ημερίδα,  30/09/2016

 

 

Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής Συνεδρίων

 

Ημουν μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής των Συνεδρίων:

· «14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Ανάλυσης», 18-19 Μαΐου 2012, Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Πατρών.

· “International Conference on Differential Equations, Difference Equations and Special Functions”, September 3-7, 2012, University of Patras, Greece.

· “29ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΜΕ (Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας)», 9-11 Νοεμβρίου 2012, Καλαμάτα, Ελλάδα.

· “30ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΜΕ (Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας)», 8-9 Νοεμβρίου 2013, Καρδίτσα, Ελλάδα.

 

 

Διευθύντρια του Σπουδαστήριου Διαφορικών Εξισώσεων και Εφαρμογών «Παναγιώτης Σιαφαρίκας»

 

Από το έτος 2012, είμαι Διευθύντρια του Σπουδαστηρίου Διαφορικών Εξισώσεων και Εφαρμογών ‘Παναγιώτης Σιαφαρίκας‘, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Μαθηματικών. Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του Σπουδαστηρίου, ξεκίνησα την ακαδημαϊκή χρονιά 2012-2013, Σεμινάριο Διαφορικών Εξισώσεων, όπου δόθηκαν διαλέξεις για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Από την ακαδημαϊκή χρονιά 2014-2015 διοργανώνω κάθε χρόνο, ημερίδα με θέμα «Διαφορικές Εξισώσεις και Εφαρμογές».

 

 

Ανακοινώσεις Επιστημονικών Εργασιών

 

Εχω παρουσιάσει Επιστημονικές Εργασίες σε:

 

1. «Γενικό Σεμινάριο» του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών,

2. «Σεμινάριο Εφαρμοσμένης Ανάλυσης» του Τομέα Εφαρμοσμένης Ανάλυσης του Τμήματος Μαθηματικών

3. «Ε.Μ.Ε.» Πάτρας.

4. «Σεμινάριο Διαφορικών Εξισώσεων»  του Σπουδαστηρίου Διαφορικών Εξισώσεων και Εφαρμογών ‘Παναγιώτης Σιαφαρίκας‘.

5. «Σεμινάριο του Τμήματος Μαθηματικών» του Πανεπιστημίου Masaryk  στο Brno της Τσεχίας, το οποίο επισκέφθηκα, κατόπιν προσκλήσεως,  τον  Ιανουάριο  του 2002 (για περίπου 10 ημέρες) μέσω του προγράμματος Erasmus και τον Ιανουάριο του 2013 (για 15 ημέρες).

6. «Γενικό Σεμινάριο Τμήματος Μαθηματικών», Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 4/3/2015

7. Στα Παρακάτω Συνέδρια /Ημερίδες:

·  «Συμπόσιο Διαφορικών Εξισώσεων και Εφαρμογών», 3-4 Δεκεμβρίου 1988, Πανεπιστήμιο Πατρών.

·  «1ο Διήμερο Μαθηματικής Ανάλυσης», 28-29 Σεπτεμβρίου 1990, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

·   «2ο Πανελλήνιο Διήμερο Μαθηματικής Ανάλυσης», 14-15 Φεβρουαρίου 1992, Πανεπιστήμιο Αθηνών.

·   «3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Ανάλυσης», 28-29 Μαΐου 1993, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.   

·   «4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Ανάλυσης», 23-24 Σεπτεμβρίου 1994, Πανεπιστήμιο Πατρών.

·  «5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Ανάλυσης», 13-14 Σεπτεμβρίου 1996, Πανεπιστήμιο Κρήτης.

·  “Fifth International Symposium on Orthogonal Polynomials, Special Functions and their Applications, OPSFA”, September 20-24, 1999, University of Patras, Greece.

· “International Conference on Mathematical Analysis and its Applications”, August 24-27, 2000, NTUA, Athens, Greece.

· «8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Ανάλυσης», 29-30 Σεπτεμβρίου 2000, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

· “Sixth International Symposium on Orthogonal Polynomials, Special Functions and their Applications, OPSFA”, June 18-22, 2001, Rome, Italy.

· “III Workshop on advanced Special Functions and Related topics in Differential Equations”, June 24-29, 2001, Melfi, Italy.

· “The 9th Conference on Applied and Industrial Mathematics, CAIM 2001”, October 12-14, 2001,University of Pitesti, Romania.

· “International Conference on Differential, Difference Equations and their Applications”, July, 1-5, 2002, University of Patras.

·  «9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Ανάλυσης», 5-7 Σεπτεμβρίου 2002, Πολυτεχνείο Κρήτης.

· “The 10th Conference on Applied and Industrial Mathematics, CAIM 2001”, October 11-13, 2002,University of Pitesti, Romania.

· “Seventh International Symposium on Orthogonal Polynomials, Special Functions and their Applications, OPSFA”, August 18-22, 2003, Copenhangen, Denmark.

· «10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Ανάλυσης», 30 Σεπτεμβρίου –2 Oκτωβρίου 2004, Ε.Μ.Π. Αθήνα.

· «11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Ανάλυσης», 23-24 Μαΐου 2006, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

· «12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Ανάλυσης», 15-17 Μαΐου 2008, Πανεπιστήμιο Αθηνών.

· «13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Ανάλυσης», Ιουνίου 2010, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

· “International Conference on Differential Equations, Difference Equations and Special Functions”, September 3-7, 2012, University of Patras, Greece.

· 1η Ημερίδα με θέμα «Διαφορικές Εξισώσεις και Εφαρμογές», 20/2/2014, Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

· Διημερίδα Μαθηματικών με θέμα «Τα Μαθηματικά, οι εφαρμογές, η διδακτική και η ιστορία τους», 7-8/3/2014, Ηράκλειο , Κρήτης

· 2η Ημερίδα με θέμα «Διαφορικές Εξισώσεις και Εφαρμογές», 27/9/2014, Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

· 3η Ημερίδα με θέμα «Διαφορικές Εξισώσεις και Εφαρμογές», 3/10/2015, Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

· «15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Ανάλυσης», 27-29/5/2016, Πανεπιστήμιο Κρήτης.

· 4η Ημερίδα με θέμα «Διαφορικές Εξισώσεις και Εφαρμογές», 30/9/2016, Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Πατρών